Informace o zpracování osobních údajů

Spolek Klub přátel školy při ZŠ Mládí, z.s., IČO: 27018563, se sídlem Mládí 135/4, Stodůlky, 155 00 Praha, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 16347, (dále jen ,,Spolek“), zpracovává osobní údaje v souvislosti s vykonáváním své hlavní činnosti dle stanov spolku, kterou se rozumí zejména:
    1. Sdružování rodičů žáků ZŠ Mládí (dále jen "škola") a přátel školy a rozvíjení jejich spolupráce se školou.
    2. Organizace a podpora akcí pro žáky školy formou dobrovolné pomoci členů Spolku.
    3. Podpora projektů organizovaných pro žáky školou.
 
Spolek zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména s Všeobecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679, dále jen jako ,,Nařízení“) ve znění dalších prováděcích předpisů.
 
Spolek je ve smyslu Nařízení správcem osobních údajů svých členů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává)  osobní údaje svých členů v souvislosti s realizací předmětu své činnosti, tj. zejména za účelem přihlášení a členství ve Spolku, pro organizační účely Spolku, za účelem pořádání akcí ve spolupráci se školou ZŠ Mládí pro žáky školy, členy Spolku a veřejnost a dále pro statistické účely v souvislosti s grantovými a dotačními řízeními, kterých se Spolek v rámci své činnosti účastní.
 
Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné Spolkem na základě zákonné povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu ke zpracování osobních údajů. 
 

I. JAKÉ ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Kategorie subjektu údajů Údaje subjektů údajů Zpracováváme pro: Kde zpracováváme:
Clenové spolku Jméno a příjmení Přihlášení a členství ve Spolku písemné přihlášky (uloženy v zabezpečeném archivu odděleně od jiných databází)
Clenové spolku Adresa Přihlášení  a členství ve Spolku písemné přihlášky (uloženy v zabezpečeném archivu odděleně od jiných databází)
Clenové spolku Datum narození Přihlášení  a členství ve Spolku písemné přihlášky (uloženy v zabezpečeném archivu odděleně od jiných databází)
Clenové spolku Kontaktní e-mail Komunikace písemné přihlášky (uloženy v zabezpečeném archivu odděleně od jiných databází)
digitální databáze ve formátu .xls uložena pod heslem
Clenové spolku Kontaktní telefon Komunikace digitální databáze ve formátu .xls uložena pod heslem
písemné přihlášky (uloženy v zabezpečeném archivu odděleně od jiných databází)
Dobrovolní dárci Jméno a příjmení Učetní a danová evidence účetní evidence, příjmové doklady, bankovní výpisy
Dobrovolní dárci Adresa Učetní a danová evidence účetní evidence, příjmové doklady, bankovní výpisy
Dobrovolní dárci Císlo bankovního účtu Učetní a danová evidence účetní evidence, příjmové doklady, bankovní výpisy
Účastníci akcí Spolku Obrazové záznamy Reportážní účely https://klubzsmladi.webnode.cz/, sdělovací prostředky

Spolek dále na základě svého oprávněného zájmu zpracovává IP adresy návštěvníků své webové prezentace https://klubzsmladi.webnode.cz/ a nemarketingové cookies pro účely anonymizované statistiky návštěvnosti.

2. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Spolek Vaše osobní údaje zpracovává  pro tyto účely :
    • Plnění smluvního vztahu
    • Plnění zákonné povinnosti
    • Evidence členů Spolku
    • Zasílání informací o činnosti Spolku pro členy Spolku
    • Účetní a daňové účely
     • Informování veřejnosti o činnosti Spolku

3. KDY MUSÍME MÍT KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOUHLAS

Váš souhlas bychom museli získat zejména pro účely zasílání obchodních a marketingových sdělení, což neděláme a ani neplánujeme. A dále potřebujeme Váš souhlas pro účely propagace naší činnosti, zejména na našich webových stránkách. Proto se předem omlouváme, pokud na některé z pořádaných akcí budeme žádat o potvrzení souhlasu například s publikací fotografií. Tento souhlas samozřejmě můžete odmítnout.

4.  DOBA UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností, které nám ukládají zákony, případně plynoucí z uzavřených smluv, tj. minimálně po dobu Vašeho členství ve Spolku, které je uzavíráno vždy na jeden školní rok a dále po dobu následujících tří let po ukončení vašeho členství. Po uplynutí této doby jsou  veškeré osobní údaje, jejichž evidenci nám neukládá některá ze zákonných poviností, zlikvidovány tak, aby je nebylo možno obnovit. Maximální doba zpracování osobních údajů ze zákona pak činí 10 let.

5.  INFORMACE O VAŠICH PRÁVECH, JAKOŽTO SUBJEKTU ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracovávané dle odst. 1 těchto pravidel nejsou předmětem automatizovaného rozhodování a nejsou předávány do jiných zemí.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, pak na základě  Nařízení máte tato práva:
   • právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům;
    • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů;
    • právo na odvolání případně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů;
    • právo na výmaz osobních údajů;
    • právo na omezení zpracování osobních údajů;
    • právo požádat o výpis zpracovávaných osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitělném formátu pro sebe či jiného správce (právo na přenositelnost údajů);
    • právo vznést námitku proti zpracování;
    • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo chcete vznést požadavek týkající se ochrany osobních údajů, prosíme, kontaktujte nás na e-mailu klubmladi@seznam.cz. Upozorňujeme, že e-mailová komunikace není považována za bezpečnou formu předávání osobních údajů.