STANOVY

spolku
Klub přátel školy při ZŠ Mládí, z.s.


Článek I.
Základní ustanovení

Název spolku: Klub přátel školy při ZŠ Mládí, z.s. (dále jen „spolek“)
Sídlo spolku: Praha
IČ: 27018563

Článek II.
Účel činnosti spolku

Základní účel činnosti spolku je zejména:

 1. Sdružování rodičů žáků ZŠ Mládí (dále jen „škola“) a přátel školy a rozvíjení jejich spolupráce se školou.
 2. Organizace a podpora akcí pro žáky školy formou dobrovolné pomoci členů spolku.
 3. Podpora projektů organizovaných pro žáky školou.

 

Článek III.
Členství a členské příspěvky

 1. Členství ve spolku je dobrovolné.
 2. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami a která se ztotožňuje se stanovami spolku a chce v jeho rámci působit.
 3. Členství vzniká řádným zaplacením členských příspěvků.
 4. O výši členských příspěvků a termínu jejich placení v nadcházejících školním roce rozhoduje Rada na svém posledním zasedání v daném školním roce. Členský příspěvek je stanoven jako minimální, každý člen spolku může dobrovolně uhradit vyšší členský příspěvek.
 5. Členství zaniká písemným oznámením člena spolku o ukončení členství ve spolku Výboru a/nebo nezaplacením členských příspěvků.
 6. V mimořádných případech (jako např. hrubé porušování stanov či zneužívání dobrého jména spolku) může o ukončení členství (na návrh kteréhokoliv člena Rady) rozhodnout Výbor.
 7. Takto vyloučený člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení v písemné podobě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Rada.
 8. Členství dále zaniká zánikem spolku.
 9. Výbor spolku vede seznam členů spolku, který není veřejně přístupný. Pravidla pro vedení seznamu členů stanoví Výbor.

 

Práva člena spolku

 1. Podílet se na činnosti spolku.
 2. Účastnit se jednání Rady spolku.
 3. Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku a jeho orgánů.
 4. Být informován o činnosti spolku.
 5. Vystoupit ze spolku.

 

Povinnosti člena spolku

 1. Jednat ve shodě se stanovami spolku a rozhodnutími orgánů spolku.
 2. Řádně vykonávat svěřené funkce a úkoly.
 3. Včas a řádně platit členské příspěvky.

 

Článek IV.
Orgány spolku

Orgány spolku jsou Rada a Výbor:

1. Rada

a) Nejvyšším orgánem spolku je Rada složená z volených zástupců tříd školy.
b) Zástupci tříd školy jsou voleni a odvoláváni zákonnými zástupci žáků školy (i těmi, kteří nejsou členy spolku), a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných zákonných zástupců žáků dané třídy.
c) V každé třídě může být zvolen jeden či více zástupců, případně některá ze tříd svého zástupce nezvolí. Je-li ve třídě zvolen více než jeden zástupce, mají všichni takoví zástupci při hlasování Rady jeden hlas.
d) Členy Rady jsou také členové Výboru spolku, a to i když nejsou volenými zástupci tříd. 
e) Rada se schází co nejdříve po zahájení nového školního roku.
f) V průběhu roku se Rada schází dle potřeby, nejméně však 2x za daný školní rok.
g) Radu svolává úřadující předseda nebo místopředseda Výboru pozvánkou vyvěšenou na webových stránkách spolku a na vývěsce v sídle spolku nejméně 5 dní před datem konání Rady.
h) Pozvánka musí obsahovat datum, místo, čas a program Rady.
i) Rada rozhoduje o všech záležitostech spolku formou hlasování.
j) Rada rozhoduje zejména o změnách stanov, určuje výši členských příspěvků, volí členy Výboru, schvaluje pravidla hospodaření a projednává další důležité záležitosti, které se týkají činnosti spolku.
k) Rada má právo nahlížet do účetnictví spolku.
l) Rada schvaluje průběžné výsledky hospodaření, o nichž Výbor Radu písemně informuje na každém zasedání Rady.
m) Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina zvolených zástupců tříd. Zástupci tříd, v nichž byl zvolen více než jeden zástupce, se pro účely posouzení usnášeníschopnosti považují za zástupce jediného.
n) Rozhodnutí Rady je platné, je-li přijato nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Rady.
o) V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Výboru.
p) Z jednání Rady je pořizován zápis, který je následně zveřejněn na webových stránkách spolku.
q) V časové tísni může Rada rozhodovat prostřednictvím elektronické diskuse. Diskusi řídí předseda Výboru, který zároveň na závěr diskuse jednoznačně formuluje její výsledky. Pokud z jakýchkoliv důvodů nemůže diskusi řídit předseda Výboru, řídí diskusi místopředseda Výboru. Výsledek hlasování musí být následně potvrzen formou zápisu.

2. Výbor

a) Statutárním orgánem spolku je Výbor.
b) Členové Výboru jsou voleni a odvoláváni členy Rady.
c) Výbor má tři členy – skládá se z předsedy, místopředsedy a pokladníka, délku funkčního období určuje Rada.
d) Výbor je odpovědný Radě a je určen k operativnímu řízení spolku.
e) Za spolek jednají vždy nejméně dva členové výboru společně.
f) O výsledcích svých jednání podávají členové Výboru Radě bezodkladně zprávu formou zápisu.
g) Výbor odpovídá za hospodaření spolku.
h) V případě jakýchkoli pochybností může Rada člena Výboru odvolat a zvolit nového člena Výboru, a to kdykoliv v průběhu školního roku.


Článek V.
Zrušení spolku

Spolek se zrušuje:

 1. Dobrovolným rozpuštěním
 2. Sloučením s jiným spolkem
 3. Pravomocným rozhodnutím soudu

V případě zrušení spolku Rada na svém posledním jednání rozhodne o využití případných zbylých finančních prostředků, a to v souladu s cíli spolku.


Článek VI.
Závěrečná ustanovení

Toto nové úplné znění stanov spolku nahrazuje dnem svého schválení Radou všechna znění předchozí.

 

Schváleno Radou v Praze dne 12. 3. 2018