1.6.2015

Zápis ze schůzky Klubu přátel školy při ZŠ Mládí

pondělí 1.6.2015, 18 hodin

 

Přítomni: J. Vařeka, M. Sionková, V. Adlerová, T. Pourová, L. Palkovská, J. Fröhlichová, R. Belatková, L. Šimková, M. Novotná, p. řed. J. Vodička

1. Informace o stavu financí, založení nového účtu Klubu u Fio banky (M. Sionková)
Na základě předchozí dohody založil Klub nový účet u Fio banky, kde jsou podmínky vedení účtu výhodnější. Dispoziční právo má pí Sionková a pí Adlerová, platby musí schválit vždy obě. Účet u ČSOB (Era), byl zrušen. Stav financí viz příloha.

2. Jarní slavnost: ohlasy, náměty, připomínky + výstavba školní skalky (V. Adlerová)
V pořadí druhá jarní slavnost se uskutečnila 31.3.2015. Pro návštěvníky byly připraveny jarní dílny (připravila K. Frycová), herna Lego (Bricks4Kidz), ukázka výuky golfu (Golf Club Praha) a kavárna. Součástí slavnosti byla také adopce rostlin pro školní skalku. Celkově se podařilo získat 29 678 Kč, všechny prostředky jsou určeny na výstavbu skalky. Letošní slavnost měla menší návštěvnost, která byla pravděpodobně způsobena výrazně nepříznivým počasím, kvůli kterému se bohužel nemohla realizovat jedna z návštěvnicky nejatraktivnějších částí slavnosti – Palačinkový běh.

Po ukončení slavnosti jsme ze strany rodičů zaznamenali připomínku, zda by bylo v budoucnu možné, aby učitelé v den konání akcí, na nichž je potřeba pomoc rodičů, zohlednili množství zadaných domácích úkolů. Rodiče, bez jejichž pomoci by se podobné akce nemohly uskutečnit, se s dětmi vracejí pozdě domů a zvláště u mladších žáků je pak těžké zvládat rozsáhlou domácí přípravu. Pan ředitel vzal tuto zpětnou vazbu na vědomí.

Výstavba skalky proběhla na konci května – návrh i realizaci zajistila pí Šimková. Část potřebných kamenů se podařilo získat jako dar od jednoho z rodičů. Škola ze svých prostředků koupila rákosovou rohož na zakrytí plotu. Výstavba skalky bude zakončena instalací posledních ornitologických naučných panelů (dvě dříve instalované skupiny naučných panelů jsou umístěny na školním hřišti), na jejichž instalaci a s tím spojené potřebné úpravy získala škola finanční prostředky od MČ Praha 13.

Přítomní jednohlasně souhlasili s uvolněním dalších finančních prostředků na dofinancování skalky a to do max. výše 40 000 Kč.

3. Využití výnosu z vánočního jarmarku: nákup lavic, možné další investice (V. Adlerová)
Na vánočním jarmarku (2.12.2014) se podařilo získat 30 692 Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny na nákup nových lavic a stolů na školní pozemek a na nákup dávkovačů mýdla na školní toalety. V květnu byl realizován nákup 3 sestav stolů a lavic v celkové výši 23 232 Kč. Vzhledem k tomu, že MČ Praha 13 bude v nejbližší době realizovat rekonstrukci školních toalet, navrhl pan ředitel dávkovače mýdla nekupovat a finanční prostředky (7 460 Kč) využít jinak. Jeden z návrhů byl doplnit nové stoly a lavice o slunečníky.

Přítomní jednohlasně souhlasili s převedením zbývajících finančních prostředků (7 460 Kč) a s uvolněním dalších prostředků do celkové výše 15 000 Kč na nákup velkých slunečníků v přírodní barvě. Paní Šimková a paní Sionková přislíbily zmapovat trh a navrhnout konkrétní slunečníky. Možnost upevnění slunečníků k sestavám stolů a lavic je třeba konzultovat s panem školníkem. Slunečníky musí být ke stolům bezpečně připevněny, ale zároveň je třeba, aby mohly být na letní prázdniny a na zimu demontovány a uloženy uvnitř školy.

4. Granty (M. Sionková)
Klub podal žádost o grant MČ Praha 13 na podporu celoroční činnosti (doplnění vybavení ŠD, nákup doplňkové četby pro 1. stupeň, nákup drobného materiálu na plánované akce) a na školní vánoční akademii (příspěvek na pronájem prostor). Výsledky však dosud nebyly oficiálně zveřejněny, nicméně z MČ jsme získali zprávu, že pravděpodobně získáme 3000 Kč na celoroční podporu činnosti a 2000 Kč na vánoční akademii.

5. Nákup vybavení pro školní družinu + sbírka společenských her
Na lednové schůzce Klubu byla odsouhlasena částka 15 000 Kč na nákup vybavení pro ŠD. Zároveň byla podána žádost o grant od MČ Praha 13. S nákupem vybavení Klub čekal na rozhodnutí MČ a výši případně přidělených prostředků – to bohužel není dosud oficiálně známo. Na základě neoficiálních informací o přidělení částky 3000 Kč na podporu celoroční činnosti (viz výše), v jejímž rámci chtěl Klub nákup potřeb pro ŠD realizovat, přítomní jednohlasně odsouhlasili nákup nejpotřebnějšího venkovního vybavení ve výši zhruba odpovídající částce z grantu (3000 Kč) a zároveň v týdnu od 22. června zorganizovat sbírku společenských her. Letáček s výzvou pro rodiče připravila pí Adlerová, letáček byl rodičům rozeslán e-mailem 8.6. V pondělí 22.6. bude u vrátnice označená krabice, do níž budou moci žáci a rodiče odkládat doma nepoužívané, zachovalé a kompletní společenské hry. Krabici připraví pí Adlerová.

Na základě výsledků sbírky družina upraví seznam potřebných her a následně budou dokoupeny další hry a vybavení do celkové výše 15 000 Kč.

6. Olympiáda Mláďat (V. Adlerová)
Na lednové schůzce byl odsouhlasen příspěvek na nákup odměn na Olympiádu Mláďat ve výši 3500 Kč, který byl předán škole. Vzhledem k aktuálním cenám by škola uvítala navýšení částky na 5000 Kč. Přítomní jednohlasně odsouhlasili navýšení částky – 1500 Kč bylo předáno škole.

7. Výše členských příspěvků na školní rok 2015/2016 (V. Adlerová)
V letošním a loňském roce byly členské příspěvky 300 Kč na rodinu, v roce 2012/2013 (1. rok obnovené činnosti Klubu) byly příspěvky vybírány ve výši 200 Kč na rodinu. Pí Adlerová prezentovala návrh některých nepřítomných zástupců tříd, aby se v příštím roce příspěvky platily na dítě, nikoliv na rodinu. Tento návrh neprošel. Odůvodnění: od začátku činnosti Klubu se požadavky na rodiče plynule zvyšují – byly zvýšeny členské příspěvky, častěji žádáme o organizační a materiální pomoc, pořádáme adopce, ceny dílen na klubových akcí jsou vyšší než dříve. Mezi přítomnými zástupci tříd převládl názor, aby rodiče nebyli navýšením členských příspěvků demotivováni, a proto jednohlasně odsouhlasili příspěvek na školní rok 2015/16 ve výši 300 Kč na rodinu.

8. Úprava školního vstupu + školní knihovna
Na minulé schůzce Klubu se hovořilo o možných estetických úpravách vstupních prostor školy. Pan arch. Armič-Sponza nabídl následně panu řediteli, že se pokusí navrhnout úpravy, které by byly cenově přijatelné. Pí Adlerová zjistí aktuální stav.

Pan ředitel přítomné informoval, že pracuje s panem arch. Armič-Sponzou na zjednodušeném projektu školní knihovny, který by nevyžadoval stavební úpravy a byl méně finančně a organizačně náročný.

9. Návrhy na další aktivity
Pan ředitel přítomné informoval, že by rád dokončil úpravy pozemků kolem školy – prostory před starou budovou + roh vpravo od schodů, které vedou k bráně školy. Paní Šimková nabídla pomoc s vypracováním projektu.

Dále pan ředitel navrhl uspořádání brigády na přemístění laviček na školním hřišti dál od okraje hřiště. Paní Šimková navrhla lavičky přemístit s pomocí strojové techniky v rámci dalších zahradních úprav.

Pan ředitel informoval, že požádá o umístění odpadkových košů na psí exkrementy na chodník před školou, což by snad pomohlo vylepšit současný špatný stav.

10. Schválení příspěvku na nákup odměn pro ilustrátorky naučných panelů – elektronické hlasování
Po ukončení schůzky Klubu nás kontaktovala pí uč. Karvánková se žádostí o příspěvek na nákup odměn pro 8 ilustrátorek (žákyň školy) naučných ornitologických panelů, které budou umístěny na školní skalce. Proběhlo elektronické hlasování a bylo schváleno uvolnění částky ve výši 4 500 Kč (500 Kč na dárek pro každou z ilustrátorek + případné poštovné). Částka byla předána škole.

12. Schválení příspěvku na občerstvení (Erasmus) – elektronické hlasování
Po ukončení schůzky Klubu nás kontaktoval p. uč. Klinka a požádal o příspěvek na občerstvení na závěrečné setkání účastníků projektu Erasmus (zahraniční studenti ze 4 evropských zemí pobývali týden na naší škole) ve výši 2 500 Kč. Proběhlo elektronické hlasování, částka byla schválena a předána škole.