10. 9. 2018

Zápis ze schůzky Klubu přátel školy při ZŠ Mládí 

pondělí 10.9.2018, 18:45 hodin

Přítomni: 

za Klub:  Předseda, místopředseda, pokladník, zástupci tříd 1.A, 1.B,1.C, 2.A, 2.B, 3.B, 3.C, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 8.B, 9.A a další členové Klubu z tříd 1.C, 2.B, 4.B, 5.B.
za ZŠ:  ředitel školy
za ŠD:  vedoucí ŠD, vychovatelka v ŠD

    1. Přivítání nových členů

Klub pracuje již 7. rokem a sdružuje rodiče, učitele a vychovatele. Cílem je spolupráce se školou a organizační, materiální a finanční podpora její činnosti. Každá třída má v Klubu svého zástupce, který má právo hlasovat na jednáních Klubu. Klub se schází cca 3x ročně. Na schůzkách se projednávají návrhy na další činnost Klubu, rozhoduje se o využívání finančních prostředků, s nimiž Klub hospodaří.
Zdrojem klubových financí jsou členské příspěvky, finanční dary od rodičů a zisky z akcí, které Klub ve spolupráci se školou pořádá: vánoční jarmark a jarní slavnost. V případě potřeby rychlého rozhodnutí Klub hlasuje o čerpání finančních prostředků elektronicky. Zástupci ve svých třídách informují o práci Klubu a pomáhají hledat dobrovolníky na akce Klubu. Podrobnější informace viz web: klubzsmladi.webnode.cz.

    2. Volba nového Výboru Klubu

Bylo odhlasováno prodloužení funkčního období stávajících členů statutárního orgánu Klubu (předsedy – J. Vařeky, místopředsedy - M. Sgariboldi, pokladníka – M. Sionkové) do příští schůzky 5.11.2018. Klub uvítá nové kandidáty na posty do Výboru Klubu z řad členů Klubu.
Stávající pokladník pravděpodobně bude ve škole jen tento školní rok, proto je potřeba hledat nástupce, který se s náplní této funkce bude během tohoto školního roku seznamovat. Z obdobného důvodu budeme hledat také nového účetního spolku.
Prosíme případné zájemce, aby se obraceli na e-mail klubmladi@seznam.cz.

    3. Aktuální stav financí Klubu

Kompletní přehled o stávajících finanční situaci Klubu ke dni 5. 9. 2018 si můžete stáhnout na tomto odkazu.
Hlavními příjmy za uplynulé období byly výnosy z aktivit v průběhu Jarní slavnosti, nejzásadnějším výdajem pak byla částka bezmála 116 tisíc, za které se nám podařilo ve spolupráci se školou zrealizovat novou úpravu lavic a stojanů na květiny v hale školy.
Škola z poskytnutých záloh na nákupy pro družinu, na drobné odměny a reprezentaci školy ušetřila téměř 11 tisíc korun.
Aktuální stav finaní před započtením nových členských příspěvků a darů činí celkem 83. 932 korun. Z minulých období je pak z této částky na zákaldě dřívějších rozhodnutí Rady vyčleněno 15.000 koru na projekt Primární prevence, který bude  realizován i v tomto školním roce.

    4. Aktivity na školní rok 2018/2019

a. Školní akademie - škola letos slaví 110. výročí školy, proto se k tomuto výročí bude konat i akademie, která nahradí tradiční vánoční akademii. Termín akademie: středa 24. října 2018. Škola plánuje nacvičit na školním hřišti s žáky seskupení tak, aby z ptačího pohledu žáci utvořili číslo 110.
Výzva pro rodiče: Kdo by mohl natočit nebo vyfotit toto seskupení dronem, kontaktujte Klub na klubmladi@seznam.cz .

b. Vánoční jarmark – návrh termínu: čtvrtek 6. prosince 2018 od 15:00 hod.

Proběhlo hlasování - jednohlasně schváleno.
Byl domluven termín schůzky Klubu k přípravě jarmarku na pondělí 5.11.2018 od 18:00 hod. Do té doby uvítáme nápady na dílničky a též přihlašování dobrovolníků do dílen i kavárny na mail: klubmladi@seznam.cz.

c. Jarní slavnost - pro letošní rok by se akce konala k oslavě Dne dětí.
Návrh termínu: Čtvrtek 30.5.2018.
Proběhlo hlasování - termín jednohlasně schválen.

    5. Možnosti podpory školy ze strany Klubu:

a. Úprava nevyužívané části pozemku za školou tak, aby ho bylo možné využívat pro pěstitelské práce. Škola uvítá návrhy a nápady, jak pozemek využít, a také finance Klubu na realizaci. Úkol pro školu: dodání rozměrů pozemku.

b. Dokončení úprav v hale školy (závěsný kolejnicový systém pro žákovské práce a obrázky) a další případné úpravy po dokončení rekonstrukce stávajícího vchodu. Návrh: 25.000 Kč na dovybavení. Jednohlasně schváleno.

c. Škola má v plánu pořídit velké uzamykatelné venkovní plastové boxy pro potřeby školní družiny k uskladnění míčů a dalších pomůcek na venkovní aktivity. Návrh: odsouhlasení částky ve výši 4.000 Kč na nákup dvou boxů. Jednohlasně schváleno. Úkol pro družinu: dodat Klubu typ boxů, které by vyhovovaly, a to osobně nebo mailem na klubmladi@seznam.cz.

d. Na dvůr pořídit zahradní dřevěný domek k ukládání náčiní. Uvítáme tip na dobrý a kvalitní domek a případně spolupráci s nákupem. Návrh: Pořízení domku z výtěžku vánočního jarmarku. Jednohlasně schváleno.

e. Zahradní údržba: v minulých letech Klub finančně podpořil zahradní úpravy kolem školního hřiště a na školním dvoře. Zahradní údržbu dosud prováděla firma Jena. Výzva pro rodiče: kdo z rodičů vykonává obdobnou činnost nebo by měl kontakt na zahradní firmu, která by údržbu a revitalizaci školního pozemku (případně revizi bylinkovo - trvalkového záhonu) mohla provést. Uvítáme i odbornou konzultaci k načasování údržby. Návrh: odsouhlasit na příští schůzce uvolnění částky na zahradní úpravy.

    5. Hlasování o uvolnění finanční částky:

a. na program Primární prevence - 12.400 Kč - již bylo schváleno v loňském školním roce, jedná se pouze o upřesnění částky ze strany školy. 

b. pro družinu – záloha 7.000 Kč na sportovní vybavení a vnitřní plastové boxy na hračky. Jednohlasně schváleno. Záloha bude předána v hotovosti hospodářce školy.

c. pro odměňování žáků – záloha 15.000 Kč. Jednohlasně schváleno. Záloha bude předána v hotovosti hospodářce školy.

d. na pronájem Spolkového domu na školní akademii - 4.500 Kč. Jednohlasně schváleno.

e. na nákup ohřívače vody pro přípravu kávy a čaje do kavárny během jarmarku a jarní slavnosti ve výši 2.000 - 3.000 Kč. Jednohlasně schváleno.