12.2.2014

ZÁPIS ZE SCHŮZKY KLUBU PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZŠ MLÁDÍ
12.2.2014, 18:00 hod

Přítomni: p. Vařeka, pí Sionková, pí Adlerová, pí Šimková, pí Frycová, pí Šimšová, p. řed. Vodička, pí uč. Egermaierová, pí uč. Hrbáčková

 

1. Stav financí (pí Sionková):

Startovné: Na začátku šk. roku bylo domluveno, že startovné budeme hradit dle aktuální potřeby, v 1. pol. nebyly v této oblasti žádné výdaje. Dle sdělení vedení školy se žádné větší výdaje v této oblasti nepředpokládají. V případě potřeby škola zaplatí startovné z příspěvku na odměny (viz dále).

Odměny: V 1. pol. předal Klub škole 5000 Kč na odměny. Pro 2. pol. byla přítomnými odhlasována opět částka 5000 Kč. Klubu je třeba předat faktury za odměny nakoupené do konce roku 2013.

Banka: Přítomní souhlasili, že účet Klubu bude převeden k FIO bance, u níž se nehradí žádné poplatky za kartu ani za transakce. Přechod k nové bance připraví pí Sionková.


2. Projednání návrhů na další činnost Klubu (p. Vařeka):

Na základě předchozí dohody předala škola Klubu následující návrhy na další činnost, které byly na schůzce projednány:

a) Pěvecký kroužek – představení

Pí uč. Egermaierová představila svůj záměr připravit v červnu s dětmi z 1.-3. tříd, které chodí do pěveckého kroužku, představení ve Mlejně. V loňském roce uspořádaly děti představení pro rodiče a ostatní zájemce ve třídě, zájem byl velký a prostory nestačily. Přítomní souhlasili s poskytnutím příspěvku do výše 4500 Kč na pronájem sálu. Pí uč. Egermaierová zajistí, aby všechny účetní doklady byly vystavené na Klub přátel školy. Kontaktní osobou za Klub je pokladní Klubu pí Sionková.

b) Návštěva partnerské školy z Rakouska
Pí uč. Hrbáčková seznámila přítomné s plánovanou červnovou akcí, během níž do naší školy na 5 dní přijede 20 dětí a 2 učitelé z partnerské školy v Rakousku. Za českou stranu se akce bude účastnit 20 žáků. Naši žáci navštívili Rakousko na podzim minulého roku. Rakouská strana připravila bohatý program. Více informací viz web školy. Aby naše škola mohla rakouské straně zajistit rovněž zajímavý program, přítomní souhlasili s uvolněním příspěvku ve výši 15 000 Kč. Pí uč. Hrbáčková zajistí, aby všechny účetní doklady byly vystaveny na Klub přátel školy. Kontaktní osobou za Klub je pí Sionková.

Zároveň bylo domluveno, že Klub osloví rodiče se žádostí o pomoc při zajišťování zajímavých exkurzí, dopravy, občerstvení apod. Dopis připraví pí Adlerová.

c) Olympiáda Mláďat (návrh pí uč. Žďárské)
Olympiáda se uskuteční opět na konci šk. roku. V roce 2012 Klub přispěl na nákup odměn udělovaných v rámci Olympiády, v loňském roce jsme na tuto akci získali příspěvek 2000 Kč od MČ Praha 13 a do výše celkových nákladů 3 139 Kč jsme akci také podpořili. Přítomní souhlasili s uvolněním příspěvku ve výši 3 500 Kč na letošní Olympiádu Mláďat. Pí uč. Žďárská zajistí, aby účetní doklady byly vystaveny na Klub přátel školy. Kontaktní osobou za Klub je pí Sionková.

d) Doplňková četba pro 1. ročníky (návrh pí uč. Žďárské)
Škola by uvítala příspěvek ve výši 10 000 Kč na nákup nových knih pro první třídy. Do každé ze tří paralelních tříd je třeba zakoupit 25 ks jednoho z titulů edice První čtení (1 ks za 133 Kč). Třídy si budou  tituly po přečtení měnit. S nákupem se počítá přes e-shop, kde by bylo možné získat slevu. Přítomní souhlasili s poskytnutím příspěvku na nákup nových knih pro 1. třídy ve výši 10 000 Kč,  zároveň bylo odsouhlaseno zažádat o dotaci MČ Praha 13 (viz dále). Nákup bude moct být zrealizován až po ukončení grantového řízení. Pí uč. Žďárská zajistí, aby účetní doklady byly vystaveny na Klub přátel školy. Kontaktní osobou za Klub je pí Sionková.

e) Primární prevence (pí uč. Karvánková připravila následující informaci):

Prevence prožitkem pro 6.třídy
Délka: 4 vyučovací hodiny, z toho 3 hodiny přímé práce s dětmi / hodina rozboru s třídním učitelem/
Realizátor : Život bez závislostí – certifikovaný program ( garance kvality a  bezpečnosti)
Cena : 6000,- / 1 třída , celkem 12 000 ,- Kč
Termín: pro každou třídu zvlášť ( v každé třídě 30 dětí)  – březen  a duben 2014
„Prevence prožitkem“, využívá některé techniky divadla fórum, je to program dynamický, aktivní, řeší konkrétní situace. Dítě se při něm učí a zároveň si vyzkouší, „Jak se zachovat, když …“. Využívá atraktivní divadelní postupy k dosažení požadovaných výchovně – vzdělávacích cílů. Hlavní myšlenkou Prevence prožitkem je poukázat na to, že jsme-li schopni změnit děj k lepšímu v divadelním světě “nanečisto”, měli bychom toho být schopni také v našem reálném životě. 
Cílem Prevence prožitkem je, aby diváci (děti) na základě zkušeností, získaných při lekci:

  • dokázali lépe rozpoznávat a řešit podobné situace v běžném životě;
  • pochopili, že každý člověk může svým jednáním situaci změnit;
  • našli odvahu postavit se konfliktu;
  • dokázali vidět situaci z různých úhlů pohledu a pochopili, že každá situace může mít několik řešení;
  • nezůstávali lhostejní k problémům jiných lidí a uměli jim nabídnout pomoc.

Vzhledem k tomu, že v letošním školním roce si Klub jako jednu ze svých priorit stanovil podporu programů prevence nežádoucího chování a zvýšil za tímto účelem také členské příspěvky, přítomní souhlasili s uvolněním částky ve výši 12 000 Kč na program Prevence prožitkem pro 6. třídy. Pí uč. Karvánková zajistí, aby účetní doklady byly vystaveny na Klub přátel školy. Kontaktní osobou za Klub je pí Sionková.


Finanční spoluúčast Klubu v případě získání grantu „Zdravé město 2014“ od MHMP na bloky primární prevence Proximy Sociale, o.s.

V září 2013 škola podala 2 projekty pro rok 2014:

  • „Bezpečně s Proximou – 1. stupeň“ – je určen pro žáky 3.- 5.ročníků , vždy jeden 2 hodinový blok za pololetí pro třídu, celkové náklady projektu jsou  27 200,-Kč, z toho v žádosti uvedená  spoluúčast MČ Praha 13 je  2000,- Kč, Klubu  přátel je  2000,- Kč. Podle loňského roku -  MHMP – 23 000,- Kč, spoluúčast Klubu -  2200,- Kč, MČ Praha 13  - 2000,- Kč.
  • „Bezpečně s Proximou – 2. stupeň“ -  je určen pro žáky 6.- 9.ročníků , vždy jeden 3 hodinový blok za pololetí pro třídu, celkové náklady projektu jsou  35 600,- Kč , z toho v žádosti uvedená  spoluúčast MČ Prahy 13 je  2000,- Kč, Klubu  přátel  je 2000,- Kč. Podle loňského roku -  MHMP – 30 000,- Kč, spoluúčast Klubu -  3 600,-Kč, MČ Praha 13  - 2000,- Kč.

Díky finančnímu přispění Klubu přátel při ZŠ Mládí jsme v roce 2013 mohli realizovat oba projekty v plném rozsahu.

Programy jsou dlouhodobé, interaktivní, u nás na škole fungují od roku 2009. Proxima Sociale, o.s. patří mezi nejlepší realizátory všeobecné primární prevence v Praze. Zárukou kvality je certifikace programů na MŠMT.

Zveřejnění schválených dotací z prostředků MHMP  bude až v dubnu, aktuálně proběhlo hodnocení žádostí odbornými komisemi, bude následovat předložení návrhů do Protidrogové komise MHMP a v březnu/dubnu do zastupitelstva MHMP.

 

Navrhuji konkrétní částky spoluúčasti znovu projednat po zveřejnění výsledků, tedy až bude známo, zda škola získala dotaci na programy a v jaké výši, nicméně by bylo dobré alespoň počítat se spolufinancováním Klubem dle loňských nákladů obou projektů.

Reálně se proplácí faktury za bloky primární prevence až po ukončení všech bloků ve škole v daném kalendářním roce, což  by bylo v listopadu/prosinci 2014.

Vzhledem k tomu, že uvolnění potřebných finančních prostředků bude aktuální až na podzim (tj. po vybrání členských příspěvků na nový školní rok) a v tuto chvíli navíc není jasná výše potřebné částky, vzali přítomní výše uvedenou informaci na vědomí.

f) Palačinkový běh

Palačinkový běh se v závislosti na počasí uskuteční pravděpodobně v průběhu března. Přítomní potvrdili dřívější domluvu, že na tuto akci připraví potřebné palačinky. Jakmile bude znám termín akce, škola bude Klub informovat. Kontaktní osobou za Klub je pí Adlerová.

g) Školní knihovna

Před Vánoci vstoupilo vedení školy do kontaktu s dvěma rodiči, kteří se přihlásili na výzvu Klubu přátel školy, zda by sponzorsky zpracovali návrhy a rozpočty školní knihovny a vstupních prostor školy. Na projektu se pracuje.

h) Pomoc s výzdobou vstupních prostor

Klub nabídl škole pomoc s výzdobou vstupních prostor při zvláštních příležitostech, např. při zápisu, aby vstupní prostory byly pro příchozí zajímavé. Škola takovou pomoc vítá. Pokud škola v tomto pololetí plánuje nějakou akci, na kterou by výzdoba přicházela v úvahu, prosíme o informaci v dostatečném předstihu. Kontaktní osobou za Klub je pí Adlerová.

h) Šití transparentů

Přítomní se shodli, že by bylo dobré pokusit se zajistit ušití dalších transparentů na výzdobu vstupních prostor školy při speciálních příležitostech. Škola má k dispozici transparent na Halloween, paní Šimšová sponzorsky zajistila transparent na vánoční jarmark. Univerzální by byl transparent „Vítejte“, který by bylo možné použít např. první školní den, první den školy v novém roce nebo při zápisu. Paní Frycová a paní Šimšová se nabídly, že zjistí možnosti ušití. Kontaktní osobou za Klub je pí Adlerová.

j) Tisk větších formátů

Při některých akcích školy by se hodila možnost tisknout barevné plakáty větších formátů. Pí Sionková nabídla, že zjistí možnosti tisku.

k) Prezentace Klubu na informační schůzce pro rodiče přijatých prvňáčků

V červnu se uskuteční informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. Bylo domluveno, že Klub připraví písemnou informaci o své činnosti, která bude vložena do materiálů pro rodiče. Pan ředitel nabídl, že na práci Klubu upozorní také při svém vystoupení na schůzce. Písemnou informaci o činnosti Klubu připraví pí Adlerová.

l) Vánoční akademie – pronájem sálu

Přítomní se shodli, že Klub opět podpoří vánoční školní akademii, a to příspěvkem na pronájem sálu ve výši 4 500 Kč (tato částka bude uvolněna až v novém školním roce, tj. po vybrání nových členských příspěvků). Zároveň bylo odsouhlaseno zažádat na tuto položku o dotaci MČ Praha 13 (viz dále).

3. Granty 2014 (p. Vařeka):

MČ Praha 13 opět vypisuje grantové řízení, žádosti je třeba podat do 14.3.2014. V loňském roce pomáhala Klubu s přípravou žádostí pí Hodíková, která nabídla svou pomoc i letos. V loňském roce jsme získali na 3 projekty celkem 12 tis. Kč. Přítomní se shodli, že v letošním roce bude Klub žádat o následující dotaci:

a) Doplňková četba pro 1. ročníky (10 000 Kč)
b) Vánoční akademie, pronájem sálu (4 500 Kč)
c) Podpora celoroční činnosti, nákup potřebného vybavení pro školu a ŠD (15 000 Kč)


4. Osázení školního pozemku (p. Vařeka):

V návaznosti na sponzorské vybudování školního hřiště se škola rozhodla dále kultivovat školní pozemek. Klub přátel školy přislíbil pomoc. Škola z vlastních zdrojů zajistila na podzim úpravu pozemku mezi hřištěm a školní budovou, který je tak připraven na jarní výsadbu. Další finanční prostředky na úpravu pozemku škola nemá. Paní Šimková sponzorsky připravila projekt výsadby a rozpočet. Na vánočním jarmarku se podařilo získat 28 130 Kč, které jsou dle podzimního hlasování Klubu určeny na jarní výsadbu. Podle původní projektu by na osázení pozemku a související práce bylo třeba cca 96 tis. (polovina částky na rostliny, polovina částky na materiál a práci). Paní Šimková zpracovala druhou variantu, v níž je použita jednodušší výsadba. Tato varianta je vyčíslena celkem na cca 70 tis. Kč. Rozpočet a seznam rostlin viz příloha.

V průběhu vánočního jarmarku přislíbil pomoc s úpravou pozemku také jeden z rodičů, který vlastní stavební firmu. Předali jsme mu veškeré informace o našich záměrech a v tuto chvíli čekáme na informaci, v jakém směru by byl ochoten pomoci.

Pomoc se stavebními pracemi nabídla také paní Šimšová.

Bylo domluveno, že Klub rozhodne o uvolnění dalších finančních prostředků potřebných na osázení školního pozemku po ukončení jarní slavnosti (viz dále).


5. Jarní slavnost (pí Adlerová):

Vzhledem k tomu, že je třeba zajistit další finance na jarní výsadbu, přítomní souhlasili s uspořádáním jarní slavnosti věnované úpravám pozemku. V jejím rámci budou pro děti připraveny soutěže a velikonoční výtvarné dílny, případně opět občerstvení jako na vánočním jarmarku. Zároveň, a především, budou děti a jejich rodiče moci adoptovat rostliny, jejichž fotografie, potřebný počet kusů a cena budou na akci vystavené. Akci by bylo vhodné uspořádat na začátku dubna. Pan ředitel přislíbil potvrdit možný termín (předběžně se hovořilo o 10.4.) a možné zapojení starších žáků – příprava prostor, organizace soutěží pro děti, obsluha výtvarných dílen. Kontaktní osobou za Klub je pí Adlerová. S přípravou akce zatím nabídla pomoc pí Frycová, pí Šimšová a pí Macková. Po jarních prázdninách bude třeba začít s organizací slavnosti – výzva pro rodiče (pí Adlerová).

6. Činnost Klubu od minulé schůzky:

a) Nový web (pí Sionková)

Počátkem prosince byly webové stránky Klubu spuštěny na nové adrese www.klubzsmladi.webnode.cz. Díky vstřícnosti pana ředitele a webmastera školního webu, byl na tuto novou adresu přesměrován i odkaz z webu školy i z původních stránek. Navíc byl na webu školy náš odkaz doplněn o logo Klubu, což přispělo k jeho zviditelnění. V současné chvíli je web plně funkční, aktualizovaný, správně zalistován pro hlavní vyhledávače a bez dalších nákladů pro Klub, tedy naprosto zdarma.

b) Vánoční jarmark (pí Adlerová)

Díky pomoci a zájmu rodičů, učitelů i ostatních zaměstnanců školy se podařilo opět zorganizovat vánoční jarmark se stánky tříd, kavárnou, výtvarnými dílnami a šatnou. Klub před jarmarkem vyzdobil vstupní prostory školy, výzdoba měla velký ohlas, leč krátké trvání – v teple chvojí rychle usychalo, v příštím roce bychom měli uvažovat o vhodnějším druhu výzdoby.  Osvědčily se větší prostory pro kavárnu i menší počet stánků ve třídách. K významnému nárůstu zisku ve výtvarných dílnách přispěla čokoládová dílna. Velkou pomocí byli žáci vyšších ročníků (příprava a úklid lavic). Neosvědčil se informační stánek Klubu – rodiče přicházeli na jarmark především kvůli výrobkům dětí, o informace o činnosti Klubu neměli zájem, nepodařilo se v zásadě (s jednou výjimkou) získat kontakty či sponzory, jak jsme doufali. Papírové tašky – v příštím ročníku je třeba lépe rozmyslet jejich distribuci, letos se tašky prodávaly v šatně, kde byl odbyt malý, neboť rodiče ještě neměli představu, zda budou tašku potřebovat. V příštím ročníku je třeba lépe  zajistit dostatečný počet nádob na odpad po celé budově. Kromě papírových tašek byl veškerý další materiál do kavárny a dílen dodán sponzorsky.

c) Vánoční akademie (pí Adlerová)

Letos poprvé pomáhal Klub při organizaci školní vánoční akademie. Rodiče pomáhali s organizováním diváků v sále a zajišťovali provoz šatny. Klub zajistil pronájem prostor. V šatně se vybralo 434 Kč. Šatnu použilo málo rodičů, což bylo štěstí, jinak by kapacitně nestačila. Doporučujeme v příštím ročníku viditelně vyvěsit programy, rodiče, kteří se nedostali do sálu, sledovali tištěný program a na představení svých dětí se prodrali do sálu.

d) Vyúčtování grantů 2013 (pí Sionková)

V předepsaných termínech bylo odevzdáno vyúčtování ke všem třem grantům, které jsme dostali od MČ Praha 13: Společně nás baví svět (grant 8 000 Kč, spolufinancování Klubem 5 000 Kč), Pronájem Spolkového domu na vánoční akademii (grant 2 000 Kč, spolufinancování Klubem 2 500 Kč), Olympiáda Mláďat (grant 2 000 Kč, spolufinancování Klubem 1 139 Kč).