12. 3. 2018

Zápis ze schůzky Klubu přátel školy při ZŠ Mládí

pondělí 12.3.2018, 18:00 hod.

Přítomni za Klub: J. Vařeka, M. Sionková, V. Adlerová, M. Sgariboldi, M. Ždánský, K. Hladěnová, D. Šimšová, Z. Kadlecová, K. Frycová, M. Novotná, R. Šebestová, T. Michalíčková, J. Armić-Sponza, J. Fröhlichová, J. Sichel
Za ZŠ: p. řed. J. Vodička


1. Aktuální finanční situace

Přehled o stávajících prostředcích a čerpání od minulé schůzky  ke stažení zde .

2. Volba nového místopředsedy

Na první schůzce v letošním šk. roce byli zástupci tříd informováni, že stávající místopředseda nebude již mít ve škole příští školní rok děti, proto je třeba zvolit nového místopředsedu a do konce školního roku zajistit související úřední kroky - informovat o novém složení vedení Klubu spolkový rejstřík, převést dispoziční práva k bankovnímu účtu. O funkci místopředsedy se uchází Michaela Sgariboldi.

Usnesení:

Na základě vlastní žádosti byla Radou ke dni 12.3.2018 jednohlasně odvolána z funkce místopředsedy Vladana Adlerová. K témuž datu Rada za nového místopředsedu zvolila Michaelu Sgariboldi. Nové složení Výboru k 12.3.2018: Jiří Vařeka (předseda), Michaela Sgariboldi (místopředseda), Martina Sionková (pokladník).

Úkol pro Výbor:

Do konce školního roku informovat o novém složení Výboru spolkový rejstřík a převést dispoziční práva k bankovnímu účtu Klubu na nového místopředsedu.

3. Schválení nových stanov

Zástupcům tříd byl zaslán návrh nových stanov Klubu, upravený dle nového Občanského zákoníku a dle skutečného stávajícího fungování Klubu. Návrh byl také vyvěšen na webových stránkách Klubu.

Usnesení:

Dne 12.3.2018 bylo Radou jednohlasně schváleno nové znění stanov Klubu přátel školy.

Úkol pro výbor:

Zaslat nové stanovy spolkovému rejstříku.

4. Ukončené akce

a) Kofinancování školních programů primární prevence nežádoucího chování

Na začátku školního roku schválil Klub kofinancování programů ve výši 12 100 Kč. Částka byla uvolněna v prosinci 2017.
Na začátku příštího školního roku zjistit potřeby školy v kofinancování projektů primární prevence a hlasovat o uvolnění adekvátní částky.

b) Vyúčtování dotací od MČ Praha 13

Na rok 2017 obdržel Klub od MČ Praha 13 dotace ve výši 4000 Kč na podporu celoroční činnosti a 2000 Kč jako příspěvek na pronájem Spolkového domu na školní vánoční akademii. Částku 4000 Kč využila školní družina na nákup potřebného vybavení. Pronájem Spolkového domu v celkové výši 4500 Kč byl dofinancován z rozpočtu Klubu. Vyúčtování obou projektů i požadované dodatečné informace byly odevzdány v požadovaných termínech. Letos je třeba o dotace požádat do 20.3. Bylo domluveno, že Klub podávat žádosti o dotace nebude.

c) Vánoční jarmark 7.12.2017

Výtěžek: 44 856 Kč, účel: nové lavice a květníky ve školní hale (viz dále).

5. Připravované akce

a) Projekt Bezpečná škola

Na základě žádosti školy odhlasoval Klub na začátku školního roku uvolnění částky ve výši 15 000 Kč na spolufinancování projektu Bezpečná škola. Do projektu by se škola měla zapojit příští školní rok.

b) Palačinkový běh

Klub přislíbil pomoc při přípravě letošního palačinkového běhu (bude-li organizován).

c) Návštěva zahraničních partnerů (Erasmus, 12.-19.5.2018)

Škola v zásadě peníze na tuto akci má z projektu, ale ocení pomoc při hledání partnerů na tisk triček, na sponzorské dodání drobných dárků, případně na aktivity programu. Koordinátor projektu - p. uč. Klinka. V dostatečném předstihu bude na základě informací ze strany školy formulována výzva rodičům. Paní Prunerová avizovala možnost zprostředkování tisku triček a pomoc se zajištěním informačních letáčků o Praze. Úkol pro Klub: předat p. uč. Klinkovi kontakt na paní Prunerovou, aby spolu případně domluvili podrobnosti. Zjistit možnost zapůjčení grilu.

6. Aktuální akce

a) Nákup vybavení pro školní družinu

V loňském školním roce schváleno 15 000 Kč. Téměř vyčerpáno. Zbývá: 231 Kč.
Družina dále nakoupila vybavení z grantu od MČ Praha 13 ve výši 4 000 Kč (viz výše).

b) Nákup odměn pro žáky

Ve šk. roce 2016/17 schváleno 15 000 Kč. V letošním šk. roce schváleno 15 000 Kč. Zbývá vyčerpat: 17 155 Kč.

c) Nákup knih pro školní knihovnu

V loňském šk. roce uvolněno 28 928 Kč (rozpočet Klubu + část prostředků z jarmarku). Podzim 2017 čerpáno: 23 295 Kč. Zbývá: 5 633 Kč. Bylo domluveno, že nákup knih bude probíhat i nadále průběžně dle finančních možností Klubu a potřeb školy (web poskytující školám slevy: www.beletrie.eu, anglické tituly se slevou: www.englishbooks.cz).

d) Podnět MČ Praha 13 k rekonstrukci vstupu školy

Na vánočním jarmarku bylo možné podepsat dopis MČ Praha 13, v němž Klub vyjadřuje podporu co nejrychlejšímu začátku rekonstrukčních prací vstupu školy. na schůzce Klubu někteří přítomní ještě doplnili své podpisy a dopis byl předán panu řediteli, aby ho měl k dispozici při jednání s MČ. Pan ředitel informoval, že rekonstrukce byla přislíbena a bude usilovat, aby proběhla v průběhu letních prázdnin.

e) Zahradní údržba

V minulých letech Klub finančně podpořil zahradní úpravy kolem školního hřiště a na školním dvoře. V loňském roce Klub financoval polovinu z celkové částky nezbytné zahradní údržby, druhou polovinu financovala škola (celková částka 20 000 Kč). Bylo domluveno, že pokud bude mít Klub dostatek finančních prostředků, bude podobná zahradní údržba probíhat minimálně 1x ročně. V letošním školním roce podzimní údržbu provedli žáci v rámci hodin pracovních činností, jarní údržbu přislíbila opět provést firma Jena - bohužel, asi letos naposledy, pí Šimková (maminka bývalé žákyně školy) z firmy odchází. Kč. Na začátku letošního školního roku bylo odsouhlaseno uvolnění částky v maximální výši 12 000 Kč na uhrazení poloviny částky potřebné na zahradní údržbu. Cenová nabídka: 23 888, 91 Kč. Škola je s firmou Jena v kontaktu a domluví termín údržby. Prosíme školu o zajištění faktury pro Klub na částku 12 000 Kč.  Pokud jde o údržbu v příštím školním roce, paní Sionková přislíbila zprostředkovat jinou zahradnickou firmu.

f) Nové lavice a květníky v hale školy

Pan architekt Armić-Sponza připravil projekt, je v kontaktu s truhláři, na schůzce představil jednotlivé finanční nabídky (p. Pařízek: 115 800 Kč, p. Chaloupek: 108 700 Kč, p. Kříž: 133 161 Kč) a navrhl oslovit p. Pařízka, s nímž má osvědčenou spolupráci. Předpokládaný termín realizace do konce dubna 2018. Projekt bude realizován z prostředků získaných na jarmarku (44 856 Kč), finančních darů (7 000 Kč) a z rozpočtu Klubu (již jsme odhlasovali 88 144 Kč). Celkem Klub odhlasoval uvolnění částky ve výši 140 000 Kč. Kromě lavic a květníků by se do rozpočtu vešly i další drobné úpravy (koutek na úklidové potřeby, případně nástěnky a vitríny - záleží na časových možnostech pana Sponzy).

g) Jarní slavnost

Bylo navrženo uspořádat jarní slavnost, na níž by se rodičům představila úprava haly. Byl stanoven termín: 10.5.2018, začátek v 15 hodin. Průběh slavnosti bude domluven v nejbližší možné době mezi zástupci tříd, kteří budou mít zájem na organizaci slavnosti participovat.

7. Různé

Zapojení Klubu do projektu GIVT

Byl představen návrh jednoho z rodičů zapojit Klub do projektu GIVT (neziskovky čerpají procenta z internetových nákupů) a bylo domluveno tuto aktivitu dále nerozvíjet s ohledem na požadavky GDPR.

Zapsala: Vladana Adlerová