19.10.2015

Zápis ze schůzky Klubu přátel školy

pondělí 19.10.2015, 18 hod.

 

Přítomni:

za Klub: J. Vařeka, M. Sionková, V. Adlerová, J. Fröhlichová, J. Armič-Sponza, M. Prunerová, Z. Kadlecová, L. Šimková, M. Ždánský, M. Semrádová

za ZŠ: pí zást. Matulová, pí uč. Kučerová, pí uč. Bierdümpflová

za ŠD: pí vych. Bačkovská, pí vych. Hřivnová

 

1. Informace o finanční situaci

Aktuální stav volných prostředků: 154 137 Kč (letošní členské příspěvky a dary: 98 700 Kč). Detailnější info viz příloha.

 

2. Schválené investice

 

a) Dovybavení školní družiny

Celková, v minulosti odsouhlasená, částka na dovybavení školní družiny: 15 000 Kč + 3 000 Kč z grantu od MČ Praha 13. Dosud čerpáno 12 902 Kč. Zbývá 5 098 Kč. Další záloha ve výši 2 000 Kč byla předána paní Holé. Na základě návrhu Klubu (viz zápis ze 7.9.2015) byly do družiny zakoupeny mj. společenské hry výhradně určeny pro koncovku.

 

b) Pronájem Spolkového domu na vánoční školní akademii, 21.12.

V rámci grantu MČ Praha 13 Klub získal 2 000 Kč jako příspěvek na pronájem sálu. Ze svých zdrojů Klub uhradí zbývající 2 500 Kč. Spolkový dům je pro vánoční akademii rezervován na 21.12., ale probíhá rekonstrukce a není jisté, zda bude včas dokončena. Jakmile bude jasné, zda se akademie bude moct v tomto termínu uskutečnit, prosíme školu, aby informovala pí Sionkovou, která zašle na pronájem objednávku. Dále prosíme školu, aby v dostatečném předstihu zaslala pozvánku na akademii sponzorovi akce – MČ Praha 13 a jeho logo uvedla na veškeré související materiály (pozvánky, programy apod.).

 

c) Programy primární prevence

Klub se zavázal každoročně finančně podpořit programy primární prevence nežádoucího chování, které škola pro žáky zajišťuje. Na základě sdělení školy se v letošním roce bude jednat o částku 4000 Kč (částka v projektech uvedena jako spolufinancování), protože škola obdržela všechny prostředky, o které žádala. Až bude proplacení částky aktuální, prosíme školu, aby kontaktovala pí Sionkovou.

 

d) Nákup mimočítankové četby pro 3. ročníky

Odsouhlaseno 6000 Kč, na fakturu prosíme uvést Klub. Až bude nákup aktuální, prosíme kontaktovat pí Sionkovou (proplatí fakturu).

 

e) Příspěvek na 1. pololetí na nákup odměn

Škole byla předána záloha ve výši 15 000 Kč, škola dosud čerpala 2 064 Kč.

 

 

3. Nové návrhy

 

a) Poslední fáze zahradních úprav

Škola by ráda do konce tohoto kalendářního roku provedla poslední fázi zahradních úprav, a to před starou školní budovou a v pravém rohu u schodů před bránou do školy, zároveň by chtěla posunout lavičky dál od kraje školního hřiště, aby byl prostor bezpečnější. Na tyto úpravy může škola uvolnit 40 tis. Kč za sběru a dále má k dispozici 40 tis. Kč od sponzorů. Paní Šimková připravila na tuto akci projekt a rozpočet, z něhož v tuto chvíli vyplývá, že škola zahradní úpravy pokryje z vlastních zdrojů. Pokud by se situace změnila, je Klub připraven pomoci.

 

b) Úpravy vstupu a vestibulu školy

Dle informací od pana ředitele zřizovatel školy již plánuje stavbu zádveří (ve stylu zimní zahrady, aby byly schované schody). Na úpravy vestibulu však bohužel nejsou peníze, ale dříve připravený návrh pana arch. Sponzy škola projednala na příslušných místech a konkrétně pan starosta přislíbil podporu. Tento návrh pan architekt podrobně představil na schůzce Klubu a zároveň požádal o pomoc s hledáním rozpočtáře, aby projekt mohl být finalizován. Pomoc nabídla paní Šimšová. Finální verzi projektu včetně rozpočtu předalo vedení školy na počátku listopadu zřizovateli – MČ Praha 13.

 

c) Školní knihovna

Pan architekt Armič-Sponza na schůzce dále představil projekt pro školní knihovnu. Přítomní souhlasili, že vybudování školní knihovny bude vhodným tématem pro letošní vánoční jarmark. Na výstavbu knihovny nemůže škola v tuto chvíli přislíbit finanční příspěvek. Nyní máme k dispozici cenové nabídky od několika truhlářských firem, které se v závislosti na použitých materiálech pohybují od cca 65 tis. do 150 tis. Kč. Po ukončení schůzky bylo předběžně domluveno, že po Vánocích, kdy budeme znát výtěžek z jarmarku a také výši částky, kterou bychom mohli na výstavbu knihovny uvolnit, bude zorganizována schůzka na místě budoucí knihovny a podrobně domluveny možné úpravy prostoru (výmalba, elektrikářské práce, podlaha...)

 

d) Hledání sponzorů pro dodání papíru do kopírky

Škola by uvítala kdyby Klub pomohl hledat sponzory na dodání papíru do školní kopírky. Paní Prunerová nabídla pomoc s hledáním v hodného sponzora a v prvním listopadovém týdnu informovala vedení školy, že se jí podařilo kontaktovat firmu ochotnou pomoci. V tuto chvíli je třeba, aby škola napsala firmě žádost, papíry (20-40 krabic) by mohly být škole dodány do konce roku nebo na počátku roku 2016. Prosíme školu o informace, zda se sponzorské dodání podařilo uskutečnit.

 

e) Nákup mimočítankové četby pro 5. ročníky (Fimfárum)

Paní učitelka Žďárská tlumočila žádost učitelek 5. tříd, že mají nedostatek vhodné mimočítankové četby. Přály by si zakoupit Werichovo Fimfárum v celkové výši 7000 Kč. Pan Ždánský nabídl sponzorské dodání dvou zajímavých titulů o zvířatech. Přítomní souhlasili s uvolněním částky 7 000 Kč na nákup mimočítankové četby pro 5. ročníky pro případ, že by sponzorsky nabízené tituly nebyly pro 5. ročníky vhodné.

 

Po ukončení schůzky bylo domluveno, že knihy od pana Ždánského škola využije pro 2. a 4. ročníky a pro 5. třídy zakoupí dříve zamýšlené Fimfárum. Až bude nákup aktuální, prosíme kontaktovat pí Sionkovou (proplatí fakturu).

 

f) Hledáme pomocníka do vedení Klubu – důležité a urgentní!

Vzhledem k narůstající agendě Klubu se vedení Klubu obrátilo na přítomné se žádostí o aktivní pomoc s administrativou. Pomoc nabídla paní Kadlecová (pochůzky, drobná administrativní pomoc), paní Semrádová nabídla pomoc s účetnictvím. Moc děkujeme.

 

g) Vánoční akademie, 21.12.

V posledních 2 letech Klub pomáhal při školní vánoční akademii (provoz šatny a organizace diváků při usazování). Pro letošní rok bylo domluveno, že se pomoci ujmou žáci 9. ročníků. Klub zapůjčí vybavení pro provoz šatny (šatnové lístky, kolíčky apod.).

 

h) Vánoční zpívání 1. a 2. ročníků

Na základě proběhlé diskuse škola po ukončení schůzky Klubu rozhodla, že se zpívání uskuteční jako samostatná akce, a zároveň požádala Klub o pomoc s její přípravou. Datum zatím není známo, jakmile bude termín upřesněn, prosíme školu o informaci, abychom mohli zorganizovat pomoc s přípravou.

 

i) Vánoční jarmark, 8.12.

Po ukončení schůzky byl s vedením školy upřesněn čas. 15,30 – 18,00 hod.

 

Na schůzce bylo domluveno následující:

Organizátorem ze strany školy je pí uč. Kučerová.

Pí Adlerová připraví výzvu pro rodiče k pomoci s organizací jarmarku a následně pozvánku.

Pí Adlerová zajistí dobrovolníky na výzdobu vestibulu před jarmarkem. Pomoc přislíbila ŠD.

Pí Šimková se pokusí zajistit chvojí aj. na výzdobu kavárny a do dílen (vánoční aranžmá).

Pí Sionková zajistí drobné do kavárny a dílen a po ukončení jarmarku převezme utržené peníze.

Pí Macková přislíbila pomoc s přípravou všech potřebných tiskovin (orientační systém, plakáty apod.).

Pí Frycová dokončuje přípravu 6 dílen (vánoční aranžmá, andílci a hvězdy z korálků, čokoláda, vánoční ozdoba/zápich – stromeček ze stužek, vánoční ozdoba – andělíček z peří, svíčky z voskových plátů) a zajistí materiál na výzdobu vestibulu školy.

 

Na základě průběhu minulých ročníků požádal Klub školu o následující:

1. Rozmístění stánků, 6 výtvarných dílen (alespoň 2 místnosti), kavárny (2 místnosti/školní jídelna?) a šatny, příprava plánku

2. Požádat policii o zvýšený dozor před školou v době konání jarmarku

3. Zajištění rodičů pro stánky tříd - zástupci tříd pomohou zorganizovat pomoc rodičů ve svých třídách, ale ze zkušenosti je již jasné, že je dobré, když jsou v této věci aktivní i sami učitelé

4. Zorganizování žáků, kteří mají zájem prodávat ve stáncích svých tříd (vypracování časového harmonogramu)

5. Zveřejnění termínu jarmarku na webu školy

 

Zapsala: Vladana Adlerová