19. 9. 2016

Zápis ze schůzky Klubu přátel školy při ZŠ Mládí

pondělí 19.9.2016, 18,30 hod.

 

Přítomni 

Za Klub: V. Adlerová, M. Sionková, T. Pourová, E. Rosenbaumová, A. Briscein, M. Semrádová, R. Belatková, J. Fröhlichová, D. Polanecká, Z. Kadlecová, K. Hladěnová, K. Frycová, J. Sichel, M. Prunerová, A. Šimšová, Š. Armič-Sponza, M. Ždánský, H. Janíková, M. Novotná, L. Šimková, S. Skřičková, L. Palkovská

Za školu: J. Vodička (ředitel)

Za ŠD: D. Bačkovská

 

 

1. Přivítání

Místopředsedkyně Klubu Vladana Adlerová přivítala všechny přítomné a omluvila nepřítomnost předsedy Jiřího Vařeky, který se z pracovních důvodů nemohl schůzky zúčastnit. Novým zástupcům tříd stručně představila práci Klubu: Klub se schází zpravidla 4x ročně. Na schůzkách se projednávají návrhy na další činnost Klubu, rozhoduje se o využívání finančních prostředků, s nimiž Klub hospodaří. Zdrojem klubových financí jsou členské příspěvky, finanční dary od rodičů a zisky ze dvou každoročních akcí, které Klub ve spolupráci se školou pořádá: vánoční jarmark a jarní slavnost. V případě potřeby rychlého rozhodnutí Klub hlasuje o čerpání finančních prostředků elektronicky prostřednictvím mailu. Zástupci ve svých třídách informují o práci Klubu a pomáhají hledat dobrovolníky na akce Klubu. Klub má web: klubzsmladi.webnode.cz.

 

 

2. Volba nového vedení Klubu

V. Adlerová představila stávající členy vedení Klubu: Jiří Vařeka (předseda), Vladana Adlerová (místopředseda), Martina Sionková (pokladník), Tamara Pourová (revizor). Podle stanov zástupci tříd volí každý školní rok vedení Klubu. 

Vzhledem k tomu, že se nikdo z přítomných nově neucházel o žádnou z funkcí, byli ve vedení Klubu jednohlasně potvrzeni stávající členové vedení.

 

 

3. Finanční situace

Viz příloha. Z loňského roku má Klub k dispozici 38 292,50 Kč. Na závěr schůzky M. Sinková informovala přítomné, že v průběhu třídních schůzek byly vybrány členské příspěvky ve výši 95 200 Kč. Na základě zkušeností z minulých let lze předpokládat, že někteří rodiče zaplatí příspěvky ještě v průběhu září/října.

 

 

4. Schválené akce

a) Polepy na schody

V loňském roce Klub schválil uvolnění prostředků ve výši 5 250 Kč + DPH + doprava, a to na výrobu a instalaci polepů na čelní stranu schodů ve vestibulu a na schody ze šatny ke školní družině. Na polepech budou anglická slovíčka dle výběru školy. Paní Sionková komunikuje s grafickou firmou a vedením školy, akce je v běhu. 

 

b) Programy primární prevence na letošní školní rok

Vzhledem k tomu, že škola v rámci grantového řízení nedostala finanční prostředky v takové výši, aby se jí podařilo zajistit letošní programy primární prevence v plném rozsahu, odsouhlasil Klub  uvolnění částky v celkové výši 15 000 Kč. Termín čerpání: prosinec 2016.

 

c) Dovybavení školní družiny

Minulý školní rok Klub schválil částku 15 000 Kč na dovybavení školní družiny. Zbývá vyčerpat: 4 438 Kč.

 

d) Příspěvek na nákup odměn 

Minulý školní rok Klub schválil částku ve výši 15 000 Kč na nákup odměn pro žáky, kteří se účastní různých školních akcí (olympiády, vědomostní soutěže, projekt „Podej mi ruku“ apod.). Zbývá vyčerpat: 1707 Kč.

 

5. Nově navržené akce

a) Grant od MČ Praha 13

V závěru minulého školního roku získal Klub od MČ Praha 13 grant na pronájem sálu na školní vánoční akademii ve výši 4000 Kč (čerpání a vyúčtování do 6.1.2017). Pronájem sálu loni činil 4500 Kč. Škola již rezervovala sál ve Spolkovém domě na středu 21.12.2016. 

Někteří z přítomných upozornili na rozladěný klavír. Bylo domluveno, že škola bude se správcem Spolkového domu komunikovat o nezbytné potřebě ladění. 

Přítomní jednohlasně odsouhlasili dorovnání částky potřebné na pronájem sálu z rozpočtu Klubu.

Úkol: Pokladník Klubu se spojí s pí zást. Matulovou a domluví podrobnosti týkající se objednávky sálu a dalších náležitostí.

 

Klub získal od MČ Praha 13 také grant ve výši 5000 Kč na celoroční činnost (čerpání a vyúčtování do 30.11.2016). V projektu, na jehož základě byly Klubu finanční prostředky přiděleny, bylo na základě konzultace s vedením školy uvedeno:

  • Doplnění sportovního vybavení (míče, kroužky, pálky na stolní tenis)
  • Nákup stojanů na noty (využití v rámci kroužků, veřejných představení, vánoční akademie)
  • Drobné zařizovací předměty do knihovny (např. orientační systém na police, úložné boxy apod.)
  • Nákup materiálu na tradiční akce školy

Paní Prunerová naznačila možnost dodání stojanů na noty sponzorsky – jedná s vedením školy. Následně škola určí priority a bude Klub informovat. Pokud bude třeba vybraný nákup  doplnit z rozpočtu Klubu, budou zástupci tříd hlasovat elektronicky. Pozor na termín čerpání a vyúčtování 30.11.2016.

 

b) Programy primární prevence 

V říjnu bude škola podávat nové žádosti o granty na školní programy prevence nežádoucího chování. Klub pravidelně na školní programy přispívá a dorovnává částku potřebnou na realizaci jednotlivých programů (viz výše info o letošních programech a příspěvku Klubu ve výši 15 tis. Kč). 

Přítomní jednohlasně odsouhlasili uvolnění částky ve výši 15 000 Kč na programy primární prevence na příští rok.

 

c) Nákup folií do laminovačky

V loňském roce školní družina požádala o příspěvek na nákup laminovačky. Na základě zvýhodněné cenové nabídky jednoho z rodičů byla laminovačka zakoupena a předběžně bylo domluveno, že Klub letos z nových finančních prostředků zakoupí také laminovací folie, na které nám byla nabídnuta zvýhodněná cena. 

Přítomní jednohlasně souhlasili s uvolněním částky ve výší 5 000 Kč na nákup laminovacích folií.

Úkol: pí Adlerová se spojí se zástupci ŠD a domluví potřebné formáty a počty folií.

 

d) Vánoční jarmark

Škola počítá s termínem 6.12.2016. Je třeba rozhodnout, jakému projektu bude letošní jarmark věnován. Zazněly návrhy: nákup knih pro školní knihovnu a nákup venkovních lavic a stolů.

Pí Adlerová požádala, aby učitelé zvážili, zda potřebují ke stánkům tříd rodiče, případně v jakém počtu. Zájem rodičů pomoct na jarmarku by pak mohl být využit jinde, např. v kavárně, v dílnách nebo v šatně, kde je dobrovolníků nedostatek. 

K organizaci jarmarku byla domluvena schůzka Klubu, a to na 7.11.2016 v 18 hod.

Úkol: škola i zástupci tříd na schůzce 7.11. definitivně rozhodnou o tématu letošního jarmarku.  

 

e) Příspěvek na nákup odměn na letošní školní rok

Přítomní jednohlasně odsouhlasili uvolnění částky ve výši 15 000 Kč na nákup odměn a materiálu na akce školy. 

Částku předá pí Sionková škole, vyúčtování k pololetí, resp. ke konci školního roku.

 

f) Vylepšení květinové výzdoby v hale 

Škola nabízí Klubu k zamyšlení téma vylepšení vzhledu obalů květinové výzdoby v přízemní hale. Rodiče by např. mohli mít zajímavý nápad na řešení...Pokud by se Klub tématu neujal, může škola koupit jednotné obaly dle svého uvážení z peněz za sběr.

Úkol: Zasílejte své nápady pí Adlerové.

 

g) Generální zahradní údržba

Potřeba generální zahradní údržby pozemků před školou, kolem hřiště a na školním dvoře, na jejichž vytvoření se v minulých letech Klub významně podílel, se objevila po ukončení schůzky Klubu. Škola (pan školník, žáci při pracovní výchově) provádí průběžnou drobnou údržbu, nicméně na generální úpravy nemá z pochopitelných důvodů kapacitu. 

 

Paní Šimková, pod jejímž vedením veškeré zahradní úpravy kolem školy probíhaly, nabízí generální údržbu (sekání, plení, střih, dosázení uschlých rostlin). Částka za údržbu je relativně vysoká: 18 117 Kč + cca 1 000 Kč na rostliny. Zahradnické práce jsou nicméně potřebné, pokud chceme, aby si pozemky, na jejichž osázení přispěl Klub nemalé částky, zachovaly pěkný upravený vzhled. Samostatné financování ze strany školy či Klubu by jednotlivé rozpočty významně zatížilo, proto navrhujeme, aby Klub škole na jednorázovou velkou zahradní údržbu přispěl polovinu potřebné částky. 

 

Úkol: pí Adlerová připraví elektronické hlasování o uvolnění částky do max. výše 10 000 Kč, která pokryje polovinu potřebné částky na jednorázovou generální zahradní úpravu školních pozemků.  

 

h) Nákup knih pro 1. stupeň

Po ukončení schůzky požádala pí uč. Žďárská Klub o příspěvek na nákup knih pro 1. stupeň. Na nákup knih Klub již v minulosti několikrát přispíval. Jedná se tituly, které doplňují v 1. - 5. ročníku výuku čtení/literatury. Knihy jsou uloženy v jednotlivých učebnách a děti je využívají dle potřeby v rámci vyučování. Letos by škola uvítala  zakoupení 26 ks knihy Roalda Dahla: Jakub a obří broskev. Max. cena 5 000 Kč.

 

Úkol: pí Adlerová připraví elektronické hlasování o uvolnění částky 5 000 Kč na nákup knih pro 1. stupeň.

 

 

Zapsala: Vladana Adlerová