29.9.2014

Zápis ze schůzky Klubu přátel školy při ZŠ Mládí
pondělí 29.9.2014, 18,00 hod.

Přítomni:
zástupci rodičů: J. Vařeka, M. Sionková, V. Adlerová, M. Podešvová, J. Fröhlichová, Z. Kadlecová, Š. Armič-Sponza, A. Šimšová, K. Frycová, M. Novotná, L. Palkovská, E. Besson, R. Belatková, L. Šimková, M. Ždánský, R. Mazáčková
zástupci školy: p. řed. J. Vodička, pí uč. I. Žďárská
zástupci ŠD: D. Hildebrandtová, D. Bačkovská

Program:

1. Informace o stavu financí
2. Volba vedení Klubu
3. Proběhlé akce
4. Návrhy na investice
5. Návrhy na organizační a materiální výpomoc
6. Vánoční jarmark
7. Různé


1. Informace o stavu financí (pro informaci, pí Sionková)

 


2. Volba vedení Klubu (p. Vařeka)

Na začátku minulého školního roku bylo zvoleno vedení Klubu v tomto složení:

předseda Jiří Vařeka, místopředseda Vladana Adlerová, pokladník Martina Sionková. Volenou funkci revizora zastává Tamara Pourová. Stanovy Klubu ukládají volit výbor a revizora každý školní rok.

Přítomní jednohlasně zvolili vedení Klubu ve stejném složení, v jakém pracovalo loni (nepřihlásil se žádný protikandidát). Paní Pourová (stávající revizor) se z pracovních důvodů schůzky nezúčastnila, nikdo jiný se o funkci revizora neucházel, proto bylo rozhodnuto volbu revizora odložit na příští schůzku Klubu.

 

3. Proběhlé akce (pro informaci, bez projednání)

a) Příspěvek na nákup odměn pro žáky

Škole bylo předáno 5 000 Kč, které byly na minulé schůzce odsouhlaseny na 1. pololetí tohoto školního roku.

 

b) Nákup poukázek na výtvarné potřeby pro ilustrátorky naučných panelů

Na minulé schůzce Klubu bylo odsouhlaseno, že Klub poskytne škole 3 500 Kč na nákup poukázek na výtvarné potřeby pro žákyně – ilustrátorky nových naučných panelů, které byly na začátku tohoto školního roku instalovány na školní zahradě. Slavnostní otevření této části naučné stezky proběhlo 1.10.2014 v 9,00 hod. Přítomni byli pan ředitel, pí uč. Karvánková, žáci 2. tříd se svými učitelkami, pan starosta, TV 13 a časopis STOP. Zástupcům Klubu byla nabídnuta možnost předat ilustrátorkám poukázky. Akce se zúčastnila a poukázky předala pí Adlerová.

 

4. Návrhy na investice

a) Příspěvek na financování školních projektů primární prevence nežádoucího chování (p. řed. Vodička)

Pan ředitel informoval, že se v letošním roce škole podařilo na projekty získat více peněz (také díky tomu, že v žádostech bylo uvedeno spolufinancování ze strany Klubu). Klub se v minulosti zavázal podporovat školní projekty primární prevence.

Přítomní jednohlasně souhlasili uvolnit částku ve výši 4 800 Kč (loni jsme přispívali částkou  6 000 Kč). Škola předá pí Sionkové fakturu k proplacení.

Dále pan ředitel odpověděl na dotaz pana Vařeky, jaká je situace v této oblasti na naší škole,  přičemž také  poukázal    na popis problematiky ve výročních zprávách uveřejněných na webu školy. Školním metodikem prevence je pí uč. Karvánková.

Dále zástupci rodičů navrhli, aby škola na webu v sekci „Aktuality“ uveřejňovala velmi stručnou informaci pro rodiče o konání programů primární prevence datum, téma, třída).

 

b) Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) (p. řed. Vodička)

Akce úspěšně proběhla již v loňském roce. Letos se zapojí také žáci 4. a 5. tříd. Škola by ráda dětem předala celkem   24 medailí (cena 30-40 Kč), diplomy a případně jiné odměny. Celková cena medailí by činila 960 Kč (40 Kč za kus) + diplomy, jiné odměny.

Přítomní jednohlasně souhlasili s uvolněním částky ve výši 1 500 Kč na nákup medailí a dalších odměn pro úspěšné účastníky školního kola OVOV. Peníze předala škole pí Sionková.

 

c) Nákup informačního stojanu (pí Adlerová)

Při pořádání akcí Klubu/školy by bylo vhodné využít stojan na informace, tzv. „áčko“. Nejbližší akce: den otevřených dveří, vánoční jarmark.
Přítomní jednohlasně souhlasili s nákupem reklamního stojanu, velikost A2, pro venkovní použití, celková cena max. 2400 Kč. Nákup zajistí pí Adlerová.

 

5. Návrhy na organizační a materiální výpomoc

a) Den bláznivých klobouků

Akce školní družiny se uskuteční 15.10. Na minulé schůzce nabídl pan Ždánský zajistit knihy o zvířatech pro 9 vítězů, paní Frycová nabídla čokoládové klobouky.

Knihy i čokolády byly předány zástupcům ŠD. Paní Frycové i panu Ždánskému děkujeme za poskytnutí krásných odměn.

 

b) Školní dresy (p. řed. Vodička)

Škola oživila myšlenku školních dresů, které by žáci používali při reprezentaci školy na soutěžích. Tato myšlenka zazněla v minulém školním roce také ze strany Klubu. Ve škole jsou k dispozici cca 15 let staré dresy z nevhodného materiálu (naprostá nepropustnost), proto děti dresy nepoužívají.
Paní Sionková, paní Kadlecová a pan Ždánský přislíbili do příští schůzky ověřit ceny, nicméně na základě proběhlé diskuse se po ukončení schůzky přihlásili vedení školy sponzoři, kteří nabídli zajištění nákupu dresů.   V tuto chvíli domlouvá vedení školy se sponzory podrobnosti.

 

c) Vybudování skalky pro pěstování bylin (p. řed. Vodička)

Škola přišla s nápadem vybudovat skalku s bylinami, o kterou by se žáci starali v rámci hodin pracovních činností. Skalka by byla umístěna za školou na dvoře, kde je kus nevyužitého, zatím nevzhledného, svažitého pozemku. Stavba skalky za komerční ceny by byla velmi drahá.
Přítomní se shodli, že Klub osloví rodiče s dotazem, zda by byl někdo schopen se stavbou skalky pomoci.          Jde především o dodání, dovezení a usazení kamenů.
Paní Šimková nabídla odborné poradenství.
Pan Ždánský nabídl dodání bylinek.
Oslovení rodičů dopisem zajistí pí Adlerová.

 

d) Pomoc s údržbou ptačích budek (p. řed. Vodička)

V rámci projektu Ptáci v našich zahradách byly nejen namalovány panely naučné stezky (viz výše), ale i mnoho dalších věcí. Jednou z nich byla výroba a umístění ptačích budek na pozemku školy a také MŠ Vlasákova. Společnost Ornita, která vše iniciovala, již bohužel neobdržela finance na údržbu spočívající v kontrole, vyčištění a vydezinfikování budek. Škola zakoupila dezinfekci a plánuje údržbu zajistit, zároveň navrhuje nabídnout rodičům možnost se zapojit. Třeba se ve škole najdou zaujatí birdwatcheři, kteří by rádi pomohli. 
Přítomní se shodli, že Klub nabídne rodičům možnost akce se zúčastnit. Oslovení rodičů zajistí pí Adlerová.
Na místě pomoc přislíbil také pan Ždánský. 
Po ukončení schůzky bylo s panem ředitelem domluveno, že škola rozešle rodičům informaci samostatně.

 

e) Pomoc s organizačním zajištěním vánoční školní akademie (p. řed. Vodička)

Akademie se bude pravděpodobně konat 17.12. ve Spolkovém domě a škola by uvítala, aby rodiče, stejně jako loni, pomohli s organizačním zajištěním jejího průběhu (provoz šatny, usazování rodičů v hledišti).
Bylo navrženo, aby program akademie byl ve Spolkovém domě vyvěšen na více místech, včetně předsálí a šatny, aby se rodiče mohli orientovat v postupu programových čísel. 
Přítomní se shodli, že po vánočním jarmarku Klub osloví rodiče se žádostí o pomoc – zajistí pí Adlerová.

 

f) Pomoc s organizačním zajištěním vánočního zpívání dětí 1. a 2. tříd (pí uč. Žďárská)

Stejně jako v minulých letech se děti 1. a 2. tříd nebudou účastnit vánoční školní akademie, ale připraví si pro rodiče samostatné vánoční vystoupení, které se pravděpodobně uskuteční na školní zahradě. Vzhledem k tomu, že se třídní učitelky před vystoupením musejí plně věnovat dětem, uvítaly by pomoc ze strany rodičů s přípravou prostoru pro zpívání (např. přinesení laviček pro malé posluchače, zapálení svíček potřebných k osvětlení prostoru, výzdoba apod.).

Zpívání se bude konat pravděpodobně 8.12. v 16,30 hod. Trvat bude max 1,5 hod. (20 min. 1. třídy, 20 min. 2. třídy + pauza, přesuny). Ze strany rodičů padly návrhy prostor osvětlit lampiony, lucerničkami, venkovním vánočním osvětlením, případně podávat teplé nápoje.

K pomoci s přípravami se na schůzce hlásili přítomní zástupci 1. a 2. tříd.
V průběhu listopadu s nimi a s pí uč. Žďárskou domluví pí Adlerová podrobnosti.

 

6. Vánoční jarmark (pí Adlerová)

Pro letošní jarmark škola navrhuje termín 2.12. Přítomní se shodli, aby měl jarmark obdobný formát jako v minulých letech (stánky tříd, stánek ŠD, šatna, dílny, kavárna). Bylo navrženo připravit více výtvarných dílen, aby se lépe pokryl zájem návštěvníků.

Paní Frycová se ujala koordinace přípravy výtvarných dílen.
Paní Podešvová bude koordinovat přípravu a provoz kavárny. Svou účast v kavárně přislíbila také pí Šimková.
Celkovou koordinaci má na starosti pí Adlerová.

Je třeba promyslet, k jakému účelu letos bude určen výtěžek z kavárny, šatny a dílen (v minulých letech byl výtěžek určen na nákup sportovních potřeb a na zahradní úpravy školního pozemku). Návrhy: nákup nových stolů a lavic na školní zahradu/dvůr, další zahradní úpravy školního pozemku, nákup školních dresů (v tuto chvíli řešeno sponzorsky, viz výše). Bude rozhodnuto na další schůzce Klubu (1. pol. listopadu).

Na začátku listopadu Klub osloví rodiče se žádostí o pomoc při organizaci a zajištění jarmarku. Dopis připraví pí Adlerová.

Prosíme školu o zveřejnění termínu jarmarku na webu školy.

Prosíme rodiče o další náměty na výtvarné dílny (za již zaslané děkujeme).

 

7. Různé

a) Školní knihovna (pí Armič-Sponza)

Paní Armič-Sponza informovala o současném stavu příprav dokumentace školní knihovny a vstupních prostor. Prostor bude třeba připravovat jako „čítárnu s dozorem“ nikoliv jako knihovnu (konstrukční požadavky), v současné chvíli se pracuje na odsouhlasení dokumentace ze strany hasičů.

 

b) Zahrada (pí Šimková)

Dle sdělení paní Šimkové, která měla vybudování nově osázené plochy na školní zahradě na starosti, nebudou před zimou třeba žádné zahradnické práce.

 

c) Nášlapné kameny (pí Adlerová)

V loňském školním roce Klub odsouhlasil uvolnění částky ve výši 25 tis. na uhrazení poloviny nákladů na výrobu dřevěné police na aktovky na školní zahradu (druhou polovinu hradila škola). Podařilo se ušetřit, Klub utratil 17 tis. Kč.

Přítomní souhlasili, aby zbylá částka byla investována na nákup a osazení nášlapných kamenů před polici na aktovky a před novou část naučné ornitologické stezky. Pomoc nabídla pí Šimková, která následně zaslala cenovou kalkulaci: 20 ks čedičových nášlapných kamenů, písek, doprava, práce: 5 965, 30 Kč. Práce bude provedena pravděpodobně v listopadu, dle časových možností pí Šimkové.

 

d) Olympiáda Mláďat (pí uč. Žďárská)

Na jaře bude pro nejmladší žáky opět škola pořádat oblíbenou Olympiádu Mláďat, na niž Klub již v minulosti přispíval. Odhadované náklady na medaile a odměny jsou 3 500 Kč.

Přítomní jednohlasně souhlasili s uvolněním částky ve výši 3 500 Kč na nákup medailí a odměn pro Olympiádu Mláďat.

 

e) Nákup knih  pro 1. stupeň (pí uč. Žďárská)

V loňském roce přispěl Klub na nákup knih prvního čtení pro nejmladší žáky. Projekt podpořila také MČ Praha 13. Škola by uvítala nákup dalšího titulu v celkové výši 5 200 Kč.

Přítomní souhlasili s uvolněním částky ve výši 5 200 Kč na nákup 1 titulu prvního čtení v potřebném množství. Knihy již byly nakoupeny, faktura předána pí Sionkové. Celková částka použitá na nákup knih je 3 276 Kč.