6. 3. 2017

Zápis ze schůzky Klubu přátel školy při ZŠ Mládí

pondělí 6.3.2017, 18 hodin

 

Přítomni:

Za Klub: J. Vařeka, V. Adlerová, D. Polanecká, R. Belatková, K. Hladěnová, L. Palkovská, S. Skřičková, L. Šimková, E. Rosenbaumová, J. Sichel, M. Novotná, Z. Kadlecová, M. Semrádová, A. Šimšová, Š. Armič-Sponza, K. Frycová

Za školu: J. Vodička, ředitel školy

Za ŠD: D. Hildebrandtová, vedoucí ŠD, pí vych. R. Počtová

 

1. Finanční situace -  viz přiložená tabulka 

 

2. Úkoly z minulých schůzek

a) Vylepšení květinové výzdoby v hale

Na listopadové schůzce pan architekt Armič-Sponza představil první návrh nových květníků do haly školy. Pan architekt v rámci svých časových možností připraví podrobnější návrh a orientační rozpočet. Pomocnou informací bude výše částky, kterou Klub může letos ze svých finančních prostředků na tento projekt uvolnit.

Úkol: Na základě dnešní domluvy o jarních akcích a souvisejících výdajích schválit výši finančních prostředků na nové květníky.

Schváleno: max. výše 50 000 Kč

 

b) Nákup venkovních lavic a stolů z prostředků získaných na vánočním jarmarku (40 872 Kč)

Při přípravě jarmarku bylo domluveno, že finanční prostředky získané z dílen, kavárny a šatny budou věnovány škole na nákup 4 sad nových lavic a stolů na školní dvůr, kde se děti učí při hezkém počasí. Pokud nějaké finanční prostředky zbudou, budou použity na nákup knih do školní knihovny dle specifikací školy.

Bylo domluveno, že škola objedná lavice (již běží) a ze zbylých prostředků nakoupí knihy do školní knihovny. Ohledně proplacení faktur bude škola kontaktovat paní Sionkovou, pokladní Klubu. Budou-li potřeba další knihy do knihovny, Klub prodiskutuje výši částky, kterou bude možné v danou chvíli z rozpočtu Klubu uvolnit.

 

c) Programy primární prevence 2016

Klub v minulosti schválil částku 15 000 Kč. V prosinci bylo čerpáno 14 800 Kč.

 

d) Dovybavení školní družiny

Loni schváleno a předáno 15 000 Kč. V zásadě vyčerpáno (zbývá 6 Kč).

 

e) Příspěvek na nákup odměn

Letošní školní rok schváleno a předáno 15 000 Kč. Zbývá 10 507 Kč.

 

f) Generální zahradní údržba

Letošní školní rok schváleno 10 000 Kč. Údržba proběhla na konci října. Klub hradil cca polovinu celkové částky, tj. 9 692 Kč (vyúčtování k nahlédnutí na dnešní schůzce), škola hradila ze svých zdrojů 9 599, 78 Kč. Bylo domluveno, že pokud to bude ve finančních možnostech Klubu a školy, bude podobná zahradní údržba probíhat každoročně. Paní Šimková přislíbila pomoc i v budoucích letech. K hlasování o uvolnění potřebných finančních prostředků se Klub vrátí na podzim 2017.

 

g) Grant od MČ Praha 13

Na pronájem sálu na vánoční akademii přiděleno 4 000 Kč. Klub ze svých prostředků hradil zbytek potřebné částky, tj. 500 Kč. Vyúčtování grantu předáno MČ Praha 13. Na celoroční činnost Klubu přiděleno 5 000 Kč. Zakoupen materiál na školní oslavu Halloweenu, startovní čísla a švihadla (z prostředků Klubu 70 Kč). Vyúčtování grantu předáno MČ Praha 13.

 

h) Polepy na schody

Schváleno 5 250 Kč + doprava + DPH (cca 7 200 Kč). Dosud se nepodařilo realizovat, oslovené grafické studio je velmi nepružné v komunikaci. Zatím máme tiskárnu, která dle současných informací provede i samotný polep schodů.

Úkol: Hledáme grafika, který na základě specifikace školy připraví kompletní návrh pro tiskárnu – barevné provedení, fonty, včetně zvláštních fontů na výslovnost – paní Šimšová, paní Sichel a pan Armič-Sponza přislíbili oslovit další firmy. Potřebné podklady k jednání jim poskytne paní Sionková.

 

3. Nové akce

a) Palačinkový běh 28.3.2017

Škola bude také letos připravovat pro žáky 3.-9. tříd tradiční Palačinkový běh, závod v běhu s pánvičkou a palačinkami. Z prostředků na odměny škola nakoupí potřebný materiál, ale uvítala by, pokud by rodiče připravili palačinky, případně odměny jako loni (čokoládové medaile, džemy, tyčinky Corny apod.).

Paní Frycová a paní Skřičková přislíbily sponzorské dodání odměn. Přesné počty jim na základě informací od paní zástupkyně Matulové sdělí pí Adlerová po jarních prázdninách. Na přípravu palačinek (celkem potřebujeme cca 150 ks středně velkých palačinek, dodání v den konání běhu) se přihlásila pí Palkovská a pí Polanecká. Zástupci tříd byli na schůzce požádáni, aby oslovili rodiče ve svých třídách – potřebujeme ještě 3-4 dobrovolníky. Dobrovolníci ať kontaktují pí Adlerovou. V tuto chvíli se přihlásila ještě paní Vitochová (30ks) -  HLEDÁME DALŠÍ CCA 2 DOBROVOLNÍKY.

 

b) Granty, termín 15.3.2017

MČ Praha 13 opět vyhlašuje programy a podmínky pro  poskytování  dotací z vlastního schváleného rozpočtu v oblasti sportu, kultury a jiného využití volného času pro r. 2017, a to ve dvou oblastech: a) Podpora pravidelné celoroční činnosti neziskových subjektů, které organizují zájmovou činnost pro děti, mládež i dospělé obyvatele Prahy 13 v oblasti sportu, kultury, pobytů v přírodě a jiného využití volného času s dominantním působením na území MČ Praha 13, b) Spolupořadatelství MČ Praha 13 při organizování nekomerčních jednorázových sportovních, kulturních a jiných akcí, pořádaných žadatelem pro občany MČ Praha 13 (akce musí být veřejně přístupné).

Bylo domluveno, že paní Adlerová a paní Sionková připraví žádosti do obou programů obdobně jako v loňském roce (Společně nás baví svět 2017, pronájem sálu na vánoční akademii) – podáno k 10.3.2017.

 

c) Jarní slavnost

Proběhla diskuse, zda jarní slavnost letos bude pořádána. Hlavním omezením je především velká programová vytíženost žáků a učitelů do konce školního roku a časové možnosti organizátorů ze strany Klubu. Mnozí zástupci tříd by však jarní slavnost rádi uspořádali i letos. Na základě těchto hlasů škola hledala vhodné datum pro jarní slavnost, kdy by s její organizací mohli jako obvykle pomoci učitelé a starší žáci. Duben i květen jsou však dle informací od pana ředitele zcela zaplněné, učitelé ani starší žáci nemají na klubovou akci kapacitu.

Na schůzce bylo navrženo uspořádat akci jiného charakteru, která by nevyžadovala rozsáhlou dobrovolnickou pomoc ze strany rodičů, která by však byla příležitostí pro setkání rodičů i ve druhém pololetí, např. turnaj v bowlingu/přehazované/volejbalu pro rodiče, přátelské setkání rodičů ve Mlejně apod. K tomuto tématu připravíme diskusi.

 

d) Dovybavení školní družiny 2017

ŠD by ráda pokračovala v doplňování a obnovování sportovního vybavení, společenských her, stavebnic a výtvarných potřeb. Na tento účel bylo odhlasováno uvolnění částky 15 000 Kč. Pokud Klub získá grant od MČ Praha 13, budou k dispozici další prostředky. Pokud jde o proplacení faktur a účtů (vše musí být fakturováno na Klub, v případě nákupu v Makru je třeba nechat vystavit zjednodušený doklad bez odběratele, žádný nákup nesmí být hrazen soukromou platební kartou), obrátí se ŠD na pí Sionkovou.

 

e) Informace o slavnostním rozloučení se žáky 9. tříd

Na základě dotazu paní Fröhlichové informoval pan ředitel o průběhu slavnostního rozloučení se žáky 9. tříd. Pro žáky je před koncem školního roku pořádán slavnostní oběd ve školní jídelně a na závěr školního roku je v hale školy organizováno slavnostní setkání se žáky, jejich rodinami a s učiteli.