7. 9. 2015

Zápis ze schůzky Klubu přátel školy při ZŠ Mládí

pondělí 7.9.2015, 18,30 hod.

Přítomni:

za Klub: J. Vařeka, J. Vařeková, V. Adlerová, M. Sionková, T. Pourová, J. Rozbrojová, J. Vodička, L. Šimková, L. Palkovská, M. Novotná, D. Polanecká, Z. Kadlecová, J. Fröhlichová, R. Belatková, A. Šimšová, E. Besson, Š. Armič-Sponza, M. Ždánský, M. Semrádová, K. Frycová

za školu: p. řed. J. Vodička

za ŠD: ved. vych. D. Hildebrandtová, pí vych. L. Švestková

Program:

1. Volba předsednictva Klubu (V. Adlerová)

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neprojevil zájem kandidovat do žádné z pozic předsednictva nebo kontrolního orgánu, bylo všemi přítomnými schváleno stávající vedení Klubu v tomto složení:

předseda: Jiří Vařeka

místopředseda: Vladana Adlerová

pokladník: Martina Sionková

revizor: Tamara Pourová

2. Návrhy na letošní činnost Klubu (V. Adlerová)

Již odsouhlasené:

a) Nákup slunečníků ke stolům u školního hřiště (15 000 Kč) – nákup odložen na jaro

b) Dovybavení školní družiny (10 856 Kč) – bylo domluveno, že ŠD zaktualizuje seznam potřebného vybavení a předá ho Klubu. Následně bude domluveno, které položky z výše uvedeného rozpočtu opatří Klub a které ŠD. Klub předá ŠD prostřednictvím paní hospodářky zálohu 5000 Kč. Prosíme, aby na veškerých fakturách bych uveden Klub přátel školy.

Po ukončení třídních schůzek tlumočila paní Frycová přání rodičů, jejichž děti pobývají ve ŠD po 16. hodině, zda by bylo možné, aby byla v rozpočtu vyčleněna částka na nákup společenských her a jiných pomůcek, které by měly tyto děti k dispozici. V tuto chvíli je praxe taková, že každá vychovatelka zodpovídá za vybavení pro své oddělení a v 16 hodin, kdy se děti jednotlivých oddělení slučují, své hry uklízí a pro děti nejsou hry již k dispozici. Pí Adlerová domluvila s pí ved. vych. Hildebrandtovou, že ŠD zajistí rovněž hry a pomůcky, které budou dětem k dispozici až do konce otevírací doby družiny. 

c) Pronájem sálu na vánoční akademii – Klub již tradičně získal od MČ Praha 13 v rámci grantového řízení příspěvek 2000 Kč na pronájem sálu. Ze svých zdrojů Klub uhradí zbývající 2000 Kč. Spolkový dům je pro vánoční akademii rezervován na 21.12. Prosíme školu, aby v dostatečném předstihu zaslala pozvánku na akademii sponzorovi akce – MČ Praha 13 a její logo uvedla na veškeré související materiály (pozvánky, programy apod.). Objednávku a fakturu zajistí pí Sionková.

d) Programy primární prevence – Klub se zavázal každoročně finančně podpořit programy primární prevence nežádoucího chování, které škola pro žáky zajišťuje. Na základě sdělení školy se v letošním roce bude jednat o částku 4000 Kč (částka v projektech uvedena jako spolufinancování), protože škola obdržela všechny prostředky, o které žádala. Až bude proplacení částky aktuální, prosíme školu, aby kontaktovala pí Sionkovou.

Nové návrhy:

a) Nákup mimočítankové četby pro 3. ročníky (Paní Láry Fáry) – odsouhlaseno 6000 Kč, na fakturu prosíme uvést Klub. Až bude nákup aktuální, prosíme kontaktovat pí Sionkovou (proplatí fakturu/předá hotovost).

b) Příspěvek na 1. pololetí na nákup odměn – ve 2. pololetí loňského školního roku Klub přispěl na nákup odměn cca 8 tis. Kč + cca 2 tis. za Erasmus a cca 1300 Kč za Olympiádu Mláďat. Na 1. pololetí letošního roku bylo proto odsouhlaseno částku navýšit. Částku 15 000 Kč předá pí Holé pí Sionková, vyúčtování ke konci 1. pololetí.

c) Vánoční jarmark – bylo navrženo několik témat pro vánoční jarmark: vylepšení vzhledu vstupních prostor školy, vybudování školní knihovny a úprava pozemku před starou budovou školy. Bylo domluveno následující: pan arch. Armič-Sponza bude požádán o dokončení zjednodušeného návrhu školní knihovny, včetně finančního rozpočtu a vizualizace. Na základě těchto materiálů Klub ve spolupráci se školou rozhodne, zda bude možné vybudování knihovny stanovit jako téma pro jarmark. Pokud ne (např. nedokončení návrhů, příliš vysoké náklady), bude tématem jarmarku úprava pozemku před starou školní budovou (jinak téma pro jarní slavnost).

16.9.2015 jsme od pana Ždánského obdrželi informaci, že zastupitelstvo schválilo rekonstrukci vstupních prostor školy. Bude-li Klub moct být škole v této věci jakkoliv nápomocen, nabízí pomoc.

Hlavním koordinátorem vánočního jarmarku bude pí Adlerová, koordinaci dílen si vzala na starosti pí Frycová.

Jarmark se uskuteční 8.12.2015.

3. Informace o stavu financí (M. Sionková)

Viz příloha. Pí Sionková informovala, že k 7.9. bylo na členských příspěvcích a darech vybráno 86 700 Kč. Na základě zkušenosti z minulých let lze předpokládat, že někteří rodiče zaplatí členské příspěvky později. O přesné výši vybraných příspěvků a darů bude informovat pí Sionková na příští schůzce.

Příští schůzka Klubu se uskuteční 19.10. v 18, 00 hod.

 

Přílohy: Informace o stavu financí k 7.9.2015

 

Zapsala: Vladana Adlerová