Primární prevence rizikového chování

Ve školním roce 2012/2013 zástupci tříd rozhodli, že se Klub bude více podílet na školní koncepci primární prevence rizikového chování. Cílem koncepce je zprostředkovat a poskytnout všem žákům naší školy takové znalosti, dovednosti a postoje, které podporují zdravý životní styl, a omezit tak pravděpodobnost vzniku a rozvoje rizikového chování, zejména užívání návykových látek nebo šikany. Zástupci tříd se shodli na důležitosti této koncepce a rozhodli, že ji Klub bude podporovat formou spolufinancování některých aktivit, jichž by se jinak naše děti nemohly účastnit v plném rozsahu. Bližší informace o školní koncepci primární prevence zpracovala Mgr. Karvánková, školní metodik prevence.

Primární prevence rizikového chování  na ZŠ Mládí

Pod pojmem rizikové chování rozumíme chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost. Nejčastěji do konceptu rizikového chování řadíme šikanu a násilí ve školách, vč. dalších forem extrémně agresivního jednání, záškoláctví, užívání návykových látek, nelátkové závislosti (gambling, problémy spojené s nezvládnutým využíváním PC atd.), užívání anabolik a steroidů, obecně kriminální jednání, sexuálně-rizikové chování, vandalismus, xenofobii, rasismus, intoleranci a antisemitismus, komerční zneužívání dětí, týraní a zneužívání dětí atd.

Prevence rizikového chování na naší škole vychází z Minimálního preventivního programu, který je součástí Školního vzdělávacího programu. Je realizován v několika úrovních:

  • Vyučujícími v rámci vyučovacích hodin některých předmětů, kteří v každodenním kontaktu s dětmi aktivně usilují o vytváření pozitivních vztahů ve třídách, včas zachycují projevy intolerance v třídním kolektivu, usilují o vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole (pocitu důvěry, bezpečí, zařazení do skupiny vrstevníků atd.) a posilování sociálních dovedností dětí (komunikace, dovedností rozhodovat se a nést důsledky atd.)
  • Preventivně informační skupinou Policie ČR – pravidelné bloky od 1. - 9. ročníku (zdarma)
  • Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu - bezplatné přednášky o sexualitě „Čas proměn“ pro dívky 6. ročníku.
  • Od roku 2009 škola spolupracuje s lektory Proxima Sociale, o.s.,  která pro žáky 3. – 9. ročníku realizuje programy dlouhodobé všeobecné specifické primární prevence rizikového chování. Náplní jednotlivých bloků programu je práce se třídou prostřednictvím diskusí, výkladů, nácvikových, sebepoznávacích, výtvarných, pohybových a relaxačních technik. Jedním ze základů práce se žáky je vytváření bezpečného prostředí pro podporu otevřenosti při tématech, poskytování informací a podpora v rozvíjení dovedností k zodpovědnému chování. Témata bloků se týkají různých oblastí, například komunikace a zdravého sebeprosazení, předcházení šikany, sexuality, závislosti na návykových látkách, a jsou rámcově uspořádána do ročníků s možností flexibilního přesouvání dle potřeb a zakázky naší školy.  Proxima Sociale,o.s., je certifikovaným poskytovatelem splňujícím standardy odborné způsobilosti MŠMT.  Naše škola na programy s Proximou Sociale, o.s., každoročně podává projekty (žádost o dotaci z finančních prostředků určených na realizaci protidrogové politiky z rozpočtu MHMP  „Zdravé město – Praha“). Pro rok 2013 jsme získali na tyto programy dvě dotace – pro 1. stupeň i pro 2. stupeň. Dotace je však pouze příspěvek nikoliv částka na uhrazení všech aktivit projektu.

Cílem primární prevence rizikového chování je zprostředkovat a poskytnout všem žákům naší školy takové znalosti, dovednosti a postoje, které podporují zdravý životní styl a omezit tak pravděpodobnost vzniku a rozvoje rizikového chování, zejména užívání návykových látek. Nedílnou součástí Minimálního preventivního programu je informování rodičů o preventivních programech. Naši snahou však také je zainteresovat rodiče dětí (prostřednictvím Klubu přátel školy) i spolufinancováním programů, na které jsme již získali dotaci, či které se nám osvědčily (např.  v loňském školním roce představení Divadelta, o.s.). Prevence rizikového chování dětí je věcí nás všech.

Mgr. Zora Karvánková, školní metodik prevence