10.11.2014

Zápis ze schůzky Klubu přátel školy při ZŠ Mládí
pondělí 10.11.2014, 18,30 hod.

Přítomni:

Za Klub: J. Vařeka, J. Vařeková, M. Sionková, V. Adlerová, T. Pourová, K. Frycová, M. Novotná, Z. Kadlecová,J. Fröhlichová, R. Belatková, L. Šimková, L. Palkovská

Za školu: p. řed. Vodička

Za ŠD: D. Bačkovská, R. Počtová

Program:

1. Informace o stavu financí
2. Volba revizora
3. Vánoční jarmark
4. Školní skalka
5. Pomoc s organizací zpívání 1. a 2. tříd
6. Různé


1. Informace o stavu financí (pí Sionková)

2. Volba revizora (p. Vařeka)

Na minulé schůzce bylo zvoleno vedení Klubu. Neproběhla však volba revizora, protože paní Pourová, současná revizorka, nemohla být přítomna a nikdo jiný se o funkci revizora neucházel.

Přítomní jednohlasně zvolili paní Pourovou do funkce revizora, který dle stanov:
„Revizor je volen a odvoláván členy Rady zpravidla na jejím prvním zasedání v daném školním roce, délku funkčního období určuje Rada. Revizor alespoň 1x ročně kontroluje hospodaření KPŠ a o své kontrole pořizuje zápis, který předkládá Radě pro informaci. V případě jakýchkoli pochybností může Rada stávajícího Revizora odvolat a zvolit nového Revizora, a to kdykoliv v průběhu školního roku.“

3. Vánoční jarmark (pí Adlerová)

Jarmark se uskuteční 2.12.2014, 16-18,30 hod., přípravy od 14 hod.

Stánky tříd: Každá třída bude mít svůj stánek, kde budou děti prodávat své výrobky, které vyrobí v rámci vyučování,   ve ŠD nebo doma, na 2. stupni především doma. Výrobu koordinuje třídní učitel. U mladších ročníků s prodejem pomáhají rodiče. Na stáncích žádný oheň a potraviny. Získané peníze využijí třídy dle svého uvážení. Doporučení: výrobky dětí podepsat, děti chtějí, aby rodiče koupili jejich výrobek.

Šatna: v prostorách nad schodištěm ve vestibulu

Výtvarné dílny (koordinátor pí Frycová): připravujeme 6 dílen

Kavárna (koordinátor pí Podešvová)

Tiskoviny (plakát, orientační cedule): pí Macková

Na konci minulého týdne třídní učitelé rozeslali výzvu rodičům ke spolupráci při organizaci. Pomalu se hlásí zájemci.

Na schůzce bylo domluveno, že zástupci tříd:

1. Zeptají se třídního učitele, zda potřebuje rodičovskou pomoc u stánku, včetně jeho přípravy. Pokud ano, osloví rodiče ve třídě (pokud nemají kontaktní maily, osloví rodiče prostřednictvím třídního učitele) a požádají o pomoc.

2. Stále potřebujeme dobrovolníky, proto zástupci tříd ještě znovu osloví rodiče ve své třídě se žádostí o pomoc v šatně, dílnách, kavárně, pečení a dodání zboží do kavárny.

S vedením školy bylo domluveno:

1. Žáci připraví a uklidí třídy pod vedením koordinátora, kterým je i letos pí uč. Kučerová. Pro žáky Klub připraví odměny.
2. Škola připraví plánek rozmístění stánků (1. a 2. třídy by neměly být v jedné místnosti – velký nával).
3. Kavárna bude ve 2 místnostech + sklad.
4. Dílny budou ve 2 místnostech.
5. Škola zažádá o zvýšený policejní dohled před školou.
6. 28.11. od 8 hodin budou zástupci Klubu a ŠD zdobit vestibul školy. Přihlásily se: pí Frycová, Adlerová, Novotná, pí vychovatelka Bačkovská a Počtová
7. Ráno v den jarmarku bude možné opět využít školní sklad na uložení dodaného materiálu.
8. Je třeba dodat toaletní papír, mýdlo a ručníky
9. Bude možné opět zapůjčit varné konvice, prodlužovačky a mikrovlnku.
10. Pomoc starších žáků v dílnách a šatně není pravděpodobná. Nicméně, pan ředitel zjistí možnosti.


Dále bylo schváleno, že výtěžek z jarmarku bude letos věnován na nákup dávkovačů pěnového mýdla na školní WC a na dovybavení školního hřiště novými stoly a lavicemi. Členové Klubu se dále shodli, že podpoří snahu pana ředitele o urychlení rekonstrukce školních toalet a sestaví jménem Klubu dopis MČ Praha 13. Dopis bude rodičům k dispozici k nahlédnutí a podpisu v průběhu jarmarku.

Zajímavé stoly s lavicemi našla paní Vařeková – viz odkaz.  Paní Šimková přislíbila, že zkusí také najít možnosti. Stoly by Klub pořizoval na jaře.


4. Školní skalka (pí Adlerová, pí Šimková)

Na základě výzvy, kterou Klub prostřednictvím třídních učitelů rozeslal na začátku října, se přihlásili 2 rodiče. Paní Heranová nabízí kameny a rostliny, paní Pavlíková rostliny. Paní Šimková s oběma rodiči komunikovala o podrobnostech. U paní Heranové vybrala cca 15 vhodných kamenů, nabízené rostliny využijeme na jaře na dosázení na záhon u hřiště. Rostliny, které nabízí paní Pavlíková, využijeme na skalku. Je domluveno, že paní Heranová dopraví po domluvě s panem školníkem kameny na školní pozemek, jakmile bude mít volno. S výstavbou skalky se začne na jaře.


5. Pomoc s organizačním zajištěním zpívání 1. a 2. tříd (8.12.2014)

Na minulé schůzce se přihlásili zástupci 1. a 2. tříd.
Paní Fröhlichová se přihlásila jako koordinátor akce. Bude kontaktovat paní učitelku Žďárskou a domluví vše potřebné (výzdoba, osvětlení, příprava a úklid prostoru). Následně bude kontaktovat zástupce 1. a 2. tříd, kteří na minulé schůzce projevili zájem pomoci (1.B – p. Ždánský, pí Belatková, pí Sionková, 2.A – pí Armič-Sponza, 2.B – pí Šimšová, 2.C – pí Frycová), a přípravu zkoordinuje.


6. Různé

Vybavení ŠD (pí vych. Bačkovská, pí vych. Počtová)
Školní družina by uvítala další doplnění vybavení. Bylo domluveno, že zástupci ŠD připraví pro Klub seznam potřebných věcí a Klub na svůj web a nástěnku vyvěsí trvalou výzvu, aby rodiče do ŠD nosili vyřazené společenské hry (jen kompletní a zachovalé).