10.6.2013

Schůzka Klubu přátel školy při ZŠ Mládí

10. 6. 2013, 18,00 hod.

 

Přítomni: p. Vařeka, pí Vařeková, pí Podešvová, pí Adlerová, pí Pourová, pí Mazáčková, pí Kudrnovská, pí Bačkovská (ŠD), p. Babka, pí Šimková, pí Marušincová, p. řed. Vodička, pí uč. Karvánková, pí uč. Žďárská

 

 

1. Informace o stavu financí (pí Podešvová)

Ke konci března 2013 podal Klub na Finanční úřad daňové přiznání, resp. oznámení, že neměl žádné příjmy podléhající dani z příjmu.

K datu minulé schůzky Klubu (20.2.2013) měl Klub k dispozici 49 065 Kč.

Výdaje za uplynulé období:

Příspěvek na program Comenius                            - 5156,- Kč

Úprava webu                                                             - 605,- Kč

Nákup míčů pro ŠD                                                 - 1110,- Kč

Nájem KD Mlejn na anglické divadlo                     - 3200,- Kč

Příspěvek na akci Videopohlednice z mého města  - 2044,- Kč

Hry pro ŠD                                                                -1325,- Kč

Startovné                                                                    -2000,- Kč

Primární prevence                                                     - 2000,- Kč

Nákup fénů                                                                - 2382,- Kč

 Výdaje za uplynulé období celkem                         - 19822,- Kč

 

Aktuální zůstatek: 29 243,-Kč

Odhlasované závazky: prázdninová rezerva na nečekané výdaje 10 000,- Kč

Zůstatek k možné investici: 19 243,- Kč

 

Přítomní odhlasovali, že peníze, které škola ušetřila na startovném, je možné použít na nákup odměn za turnaj v jo-jování.

  

2. Výtěžek z vánočního jarmarku (pí Podešvová)

Bylo domluveno, že peníze z vánočního jarmarku budou vyúčtovány v prvním červencovém týdnu.

  

3. Projekty podpořené MČ Praha 13 (p. Vařeka)

Klub zpracoval 3 projekty, na něž žádal celkem 30 000,- Kč. MČ na projekty přidělila 12 000 ,- Kč. Smlouvy mezi MČ a Klubem jsou k dispozici u předsedy Klubu.

 

a) Olympiáda Mláďat 2013, přiděleno 2000 Kč na nákup odměn (již převedeno na účet Klubu), vyúčtování je třeba provést do 30.8.2013. Městské části je třeba oznámit přesné datum akce. Na všech tiskovinách a ve všech zprávách o akci je nutno uvádět MČ Praha 13 jako spolupořadatele a je třeba umožnit jejím zástupcům podílet se na slavnostním zahájení a ukončení akce, vyhlašování výsledků a předávání cen. O podrobnostech smlouvy mezi Klubem a MČ bude informována pí uč. Žďárská.

Přítomní odhlasovali, že peníze z jarmarku, které první stupeň neutratil na sportovní potřeby (cca 3800 Kč),  budou použity na nákup odměn na Olympiádu, tj. budou použity na spolufinancování výše uvedeného projektu.

Pí uč. Žďárská bude zástupce Klubu informovat o datu Olympiády tak, aby mohl Klub informovat MČ Praha 13 ve smyslu uzavřené smlouvy.

 b) Společně nás baví svět 2013, přiděleno 8000 Kč na nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu (již převedeno na účet Klubu), vyúčtování je třeba provést do 30.9.2013. Tento projekt je na základě předchozí dohody určen především na nákup vybavení pro venkovní hry pro ŠD.

Bylo domluveno, že ŠD ve spolupráci s vedením školy předá Klubu seznam potřebného vybavení s vyznačením priorit do pátku 14. 6. 2013. Seznam by měl obsahovat také odkazy na web, kde je možné vybavení zakoupit. Klub bude zjišťovat nejvýhodnější ceny a vybavení zakoupí.

Přítomní odhlasovali spolufinancování projektu ve výši 5000 Kč, které bude na základě dřívější domluvy použito na nákup papírů a tonerů pro školní kopírku.

 c) Vánoční akademie 2013, přiděleno 2000 Kč na pronájem sálu (bude převedeno na účet Klubu nejdříve 30 dní před pořádáním akce), vyúčtování je třeba provést do 18.12.2013. MČ je třeba uvádět jako spolupořadatele akce na všech tiskovinách a ve všech zprávách o akci. Dále je třeba  umožnit jejím zástupcům podílet se na slavnostním zahájení a

ukončení akce. O podrobnostech smlouvy mezi Klubem a MČ bude informováno vedení školy.

Přítomní odhlasovali spolufinancování projektu ve výši 3000 Kč.

Bylo domluveno, že škola bude zástupce Klubu včas informovat o termínu akademie tak, aby Klub mohl informovat MČ Praha 13 ve smyslu uzavřené smlouvy. Zároveň škola přislíbila zajistit fakturu za pronájem prostor na akademii v takovém termínu, aby projekt mohl být vyúčtován nejpozději k 18.12.2013.

 

 4. Školní koncepce primární prevence a její eventuální podpora ze strany Klubu (pí uč. Karvánková)

Pí uč. Karvánková seznámila přítomné se školní koncepcí primární prevence nežádoucího chování. Na základě následné diskuse přítomní rozhodli, že Klub bude školní koncepci aktivně podporovat, a to mimo jiné tak, že v příštím školním roce bude v celkové výši členských příspěvků zahrnut také příspěvek na prevenci. Tato forma spolufinancování ze strany rodičů by mohla v příštích letech přispět k úspěšnosti nových školních žádostí o granty. Informace o školní koncepci budou obsaženy v dopise rodičům, kterým bude na začátku nového školního roku Klub opět informovat o činnosti Klubu.

 

 5. Výsledky schůzky s vedením školy o dlouhodobějších projektech (pí Vařeková)

Schůzka se uskutečnila 15.5.2013 a účast na ní byla nabídnuta všem zástupcům tříd v Klubu. Schůzky se zúčastnil p. řed. Vodička, pí zást. Matulová, p. zást. Tlustý, pí Vařeková a pí Adlerová. Hovořilo se o vybudování školní knihovny, výmalbě a úpravách společných prostor školy a o úpravě školní zahrady.

 

a) Školní knihovna

Škola má knihy i prostor, kde by se dala vybudovat školní knihovna. Je třeba zpracovat projekt a finanční odhad, ideálně ve dvou variantách: v minimálně náročné variantě a v náročnější variantě, která by mohla zahrnovat úpravu přilehlého vstupního prostoru školy. S projekty je možné žádat o granty, sponzorské dary apod.

Přítomní odhlasovali, že v září Klub osloví rodiče se žádostí o zpracování potřebných projektů. Pan ředitel zároveň nabídl možnost vystavení darovací smlouvy na projekt.

 b) Výmalba školy

O schválení výmalby školy nebylo zatím rozhodnuto. Pan ředitel přítomné informoval, že se výmalba pravděpodobně uskuteční až v příštím roce. V této souvislosti se hovořilo o možnosti vymalovat svépomocí alespoň „koncovku“ školní družiny v průběhu září – října 2013.

 c) Úprava školní zahrady

Hovořilo se o potřebě odborného prořezání stromů a keřů a případné spolupráci v této oblasti s odborem životního prostředí MČ Praha 13. Škola by uvítala instalaci stojanů, na které by si děti mohly věšet aktovky v době, kdy jsou na zahradě se ŠD, a další lavice se stoly do prostoru školního dvora (vyučování venku apod.). O zásadnější úpravě školní zahrady zřejmě není vhodné diskutovat, dokud se nevyjasní otázka výstavby školního hřiště.

  

6. Logo Klubu (p. Vařeka)

Klub ve spolupráci se školou zorganizoval soutěž o logo. V prvním kole vybírali zástupci tříd z 35 návrhů 8 nejlepších, které postoupily do 2. kola, v němž mohli na webových stránkách Klubu hlasovat již všichni rodiče a žáci školy. Celkem bylo zasláno 47 hlasů. Nejvíc hlasů (16) získal návrh č. 3 Kláry Polánkové (5.C), na druhém místě (11 hlasů) se umístil návrh č. 2 Anety Hešíkové (9.A) a na 3. místě (8 hlasů) návrh č. 5 Simony Pavelkové (7.A).

Bylo domluveno, že paní Kudrnovská zjistí u třídních učitelů, jaké odměny by pro výherkyně byly nejvhodnější, a bude co nejdříve informovat zástupce Klubu. Předání cen by se mohl zúčastnit také zástupce Klubu.

 

Bylo domluveno, že Klub osloví ještě před ukončením školního roku rodiče se žádostí o grafické zpracování loga tak, aby mohlo být používáno na klubových tiskovinách a razítku.

  

7. Shrnutí práce Klubu ve školním roce 2012/2013, návrhy další činnosti, návrhy úpravy způsobu práce Klubu (pí Adlerová)

Prostřednictvím třídních učitelů byl rodičům rozeslán stručný informační dopis o letošní práci Klubu. Dopis zároveň obsahoval výzvu na sponzorské dodání papírů a tonerů do školní kopírky. Reagoval 1 rodič, který papíry i tonery do školy dodá do konce školního roku.

 

V průběhu prázdnin bude vypracována výroční zpráva, která bude obsahovat podrobné informace o příjmech a výdajích.

 Z letošní činnosti vyplynuly následující možné akce v příštím školním roce:

 Příjmy: členské příspěvky a vánoční jarmark, eventuálně jarní zahradní slavnost

 Výdaje:

Podpora školní oslavy svátku Halloween (cca 3000 Kč)

Pronájem sálu na vánoční akademii (2000 Kč z grantu + doplatek cca 3000 Kč)

Podpora soutěžních činností žáků, např. hrazení startovného (v minulosti odhlasován roční příspěvek 5000 Kč – praxe ukazuje, že skutečná potřebná výše finančních prostředků je mnohem menší)

Příspěvek na nákup odměn v rámci různých akcí (cca 5000 Kč, škola na tuto položku ze svých zdrojů použila dalších 5000 Kč)

Příspěvek na odměny za Videopohlednici (cca 2000 Kč)

Olympiáda Mláďat (cca 3000 Kč)

Primární prevence nežádoucího chování (cca 6000 Kč)

Web (cca 2000 Kč)

 

Možné investice: nákup laviček na školní dvůr, věšáků na aktovky na školní zahradu, výmalba školní družiny

 Přítomní odhlasovali, že v příštím školním roce bude Klub (mj. s ohledem na potřebné prostředky na primární prevenci) vybírat členské příspěvky ve výši 300 Kč na rodinu.

Bylo domluveno, že škola předá Klubu aktualizovaný seznam možných oblastí spolupráce na příští školní rok.

Bylo domluveno, že je třeba prezentovat činnost Klubu a zájem o nové aktivní členy na dnu otevřených dveří, při zápisu a na informační schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků (např. samostatná nástěnka, ústní prezentace).

Před prvními třídními schůzkami Klub rozešle všem rodičům stručnou informaci o práci Klubu a o výši členských příspěvků, které se budou vybírat na třídní schůzce.

Hovořilo se také o potřebě získat pro práci v Klubu rodiče se znalostí účetnictví a zkušeností v oblasti PR.

  

8. Různé

Pan ředitel přítomné informoval o realizaci projektu „Ptáci v našich zahradách“, v jejímž rámci budou na školní zahradě instalovány informační panely (finančně je dosud pokryto 6 panelů). Zástupcům Klubu zašle podrobnější informaci tak, aby Klub mohl zvážit případnou podporu tohoto projektu.

 

Zapsala: Vladana Adlerová