11. 9. 2017

Zápis ze schůzky Klubu přátel školy při ZŠ Mládí pondělí 11.9.2017, 18:30 hodin

Přítomni: 

za Klub: J. Vařeka, M. Sionková, V. Adlerová, K. Frycová, D. Polanecká, D. Šimšová, Z. Kadlecová, E. Bohdaňová, M. Sgariboldi, S. Skřičková, R. Belatková, J. Sejčková, M. Prunerová, V. Kašparová, R. Šebestová, E. Rosenbaumová, K. Hladěnová, K. Michalíčková

za ZŠ: p. řed. J. Vodička

za ŠD: D. Hildebrandtová, D. Bačkovská

1. Přivítání nových členů

Klub pracuje 6. rokem a sdružuje rodiče, učitele a vychovatele. Cílem je spolupráce se školou a organizační, materiální a finanční podpora její činnosti. Každá třída má v Klubu svého zástupce, který má právo hlasovat na jednáních Klubu. Klub se schází cca 3x ročně. Na schůzkách se projednávají návrhy na další činnost Klubu, rozhoduje se o využívání finančních prostředků, s nimiž Klub hospodaří. Zdrojem klubových financí jsou členské příspěvky, finanční dary od rodičů, dotace od MČ Praha 13 a zisky z akcí, které Klub ve spolupráci se školou pořádá: vánoční jarmark a jarní slavnost. V případě potřeby rychlého rozhodnutí Klub hlasuje o čerpání finančních prostředků elektronicky prostřednictvím mailu. Zástupci ve svých třídách informují o práci Klubu a pomáhají hledat dobrovolníky na akce Klubu. Podrobnější informace viz web: klubzsmladi.webnode.cz.

2. Volba nového vedení Klubu

Dle stanov volí zástupci tříd na začátku školního roku vedení Klubu. Stávající členové vedení: Jiří Vařeka (předseda), Vladana Adlerová (místopředseda), Martina Sionková (pokladník), Tamara Pourová (revizor). 

V minulých letech byli ve svých funkcích opakovaně potvrzeni stávající členové vedení. Letos je situace jiná: a) Je třeba nahradit paní Pourovou ve funkci revizora, protože její syn již na naši školu nechodí. b) Stávající místopředseda bude na naší škole již jen jeden rok. c) Paní Sionková (stávající pokladník) také upozornila, že bude ve škole již jen 2 roky a že by bylo dobré pomalu hledat nástupce, který se s náplní této funkce bude průběžně seznamovat.

Do funkce revizora byla jednohlasně zvolena paní Radka Šebestová. Na ostatní funkce se nepřihlásili noví kandidáti, vedení Klubu bylo jednohlasně zvoleno ve starém složení. Pokud jde o náhradu místopředsedy v příštím roce, přihlásila se Michaela Sgariboldi jako letošní blízký spolupracovník vedení Klubu a možný nástupce místopředsedy. Moc oběma novým členkám děkujeme!

3. Co se dělo od minulé schůzky

a) Nákup venkovních lavic a stolů na školní dvůr, kde se děti učí v případě hezkého počasí. Nábytek byl zakoupen z finančních prostředků získaných na vánočním jarmarku. Cena 31 944 Kč.

b) Nákup vybavení pro školní družinu: v loňském školním roce schváleno 15 000 Kč, zbývá vyčerpat 4 135  Kč. Uloženo u paní Holé.

c) Nákup odměn pro žáky: v loňském školním roce schváleno 15 000 Kč, zbývá vyčerpat 6 240 Kč. Uloženo u paní Holé. 

d)  Přidělení dotací od MČ Praha 13 na celoroční činnost 4 000 Kč (čerpání a vyúčtování do konce listopadu 2017) a na pronájem Spolkového domu na školní vánoční akademii 2 000 Kč (čerpání a vyúčtování do konce roku).

e) Realizace projektu „Angličtina na schodech“, tj. instalování samolepicích folií s anglickými slovíčky na schody ve vestibulu a u jídelny. Děkujeme panu Froňkovi za zajištění grafického návrhu a panu Armič-Sponzovi za celkovou koordinaci projektu a především zajištění jeho realizace! Financování projektu: nezbytnou opravu schodů před instalováním polepů hradila škola, výrobu a instalaci polepů hradí Klub. Schváleno 7 500 Kč, skutečné náklady 4 356 Kč - faktura proplacena.

4. Návrhy aktivit na tento školní rok

a) Čerpání dotací od MČ Praha 13:
  • 4 000 Kč možno v září a říjnu čerpat na: nákup sportovního vybavení pro školu a ŠD, na nákup společenských her, stavebnic, výtvarných pomůcek pro ŠD, na rozšíření knižního fondu školní knihovny, na drobný spotřební materiál (papírenské zboží, výtvarné potřeby, drobné odměny) na tradiční akce školy (Evropský den jazyků, Palačinkový běh, Olympiáda Mláďat). 

Přidělné finanční prostředky bude dle dohody na schůzce čerpat ŠD. Účtenky/faktury prosíme vystavit na Klub (neplatit platební kartou) a předat paní Sionkové do konce září, abychom stihli vyúčtování projektu. Pro zjednodušení vyúčtování je ideální nákup jedné až dvou dražších položek. Peníze uloženy u paní Holé. 

  • 2 000 Kč na pronájem Spolkového domu na školní vánoční akademii: loni pronájem činil 4500 Kč.

Návrh: Hlasovat o dorovnání částky potřebné na pronájem sálu z rozpočtu Klubu - jednohlasně schváleno.

Úkol: Domluvit s pí zást. Matulovou podrobnosti týkající se termínu a objednávky sálu (pí Sionková). Sál objednán na středu 20.12., zatím nepotvrzeno ze strany Spolkového domu. 

b) Nákup knih do školní knihovny:

V loňském školním roce zástupci tříd schválili uvolnění částky ve výši 20 000 Kč na nákup knih do školní knihovny. Na nákup knih jsou také určeny prostředky, které zbyly z vánočního jarmarku po nákupu lavic a stolů. Celková částka, kterou škola může na nákup knih v tuto chvíli čerpat, je 28 928 Kč. Orientační seznam plánovaných nákupů byl zástupcům tříd rozeslán koncem minulého školního roku. Paní Prunerová nabídla pomoc se zajištěním slev. 

c) Nákup odměn pro žáky a materiálu na projektové dny:

V tuto chvíli je známa akce: oslava svátku Halloween (31.10.), Palačinkový běh (13.2., přesný termín dle počasí), den otevřených dveří (15.2.), OVOV.

Návrh: Hlasovat o uvolnění částky ve výši 15 000 Kč na nákup odměn a materiálu na projektové dny a další akce - jednohlasně schváleno.

d) Palačinkový běh (13.2.):

Jako v minulých ročnících se Klub pokusí zajistit dobrovolníky na smažení potřebného počtu palačinek a sponzorské dodání odměn.

Úkol: V dostatečné časovém předstihu prosíme o sdělení potřebného počtu palačinek, odměn apod.

e) Návštěva zahraničních partnerů (Erasmus, 12. - 19.5. 2018):

Škola v zásadě peníze na tuto akci má z projektu, ale ocení pomoc při hledání partnerů na tisk triček, na sponzorské dodání drobných dárků, případně na aktivity programu. Koordinátor projektu p. uč. Klinka. V dostatečné předstihu bude na základě informací ze strany školy formulována výzva rodičům. Paní Prunerová avizovala možnost zprostředkování tisku triček a pomoc se zajištěním informačních letáčků o Praze.

f) Zahradní údržba:

V minulých letech Klub finančně podpořil zahradní úpravy kolem školního hřiště a na školním dvoře. V loňském roce Klub financoval polovinu z celkové částky nezbytné zahradní údržby, druhou polovinu financovala škola (celková částka 20 000 Kč). Bylo domluveno, že pokud bude mít Klub dostatek finančních prostředků, bude podobná zahradní údržba probíhat minimálně 1x ročně. Zahradní údržbu přislíbila opět provést firma Jena.

Jednohlasně bylo odsouhlaseno uvolnění částky v maximální výši 12 000 Kč na uhrazení poloviny částky potřebné na zahradní údržbu. Zahradní údržba bude provedena na jaře (podzimní údržbu provedou žáci v rámci pracovních činností). Škola se pokusí rezervovat termín údržby u firmy Jena již nyní (vzhledem k časové vytíženosti firmy).

g) Kofinancování školních programů primární prevence nežádoucího chování:

Klub schválil uvolnění částky ve výši 15 000 Kč. Škola bohužel letos získala v dotačním řízení méně finančních prostředků než loni, viz níže informaci od pana ředitele: 

„…v příloze zasílám 2 varianty spoluúčasti Klubu s tím, že jsme ve škole o věci diskutovali a dost nás rozladilo, že podpora ze strany veřejných financí je stále nižší a že se spoléhá, že si oblast vyřeší škola a rodiče. Jsme si vědomi citlivosti tématu, a proto se kloníme spíše k variantě II., kdy je redukován počet hodin, a tím by nebyl tolik zatížen rozpočet Klubu. Veškerá vstřícnost Klubu vítána.

Celkové náklady projektu : 62 800,- 

Zajištěno 45 100,-, z toho: 

Dotace z MHMP : 41 100,-

MČ Praha 13 : 4000,- 

Pokud bychom měli realizovat projekt v plném rozsahu, chybí nám 17 700,- Kč

 

Možnosti financování: 

I. varianta: Klub by se podílel plnou chybějící částkou tj. 17 700,- Kč.

II. varianta: V podzimní blocích snížit počet hodin ve třídách 2. stupně ze 3 hodin  na 2 hodiny. Náklady se tak sníží  na 57 200,-.  Klub by se spolupodílel částkou 12 100,- Kč .

jarní bloky: 3.-5. roč.: 2 hod., 6.-9. roč.: 3 hod. Celkem 42 hod. (29 400 Proxima Sociale+2000 ŠMP)

podzimní bloky: 3.-5.roč.: 2 hod., 6.-9.roč.: 2 hod. Celkem 34 hod. (23 800 Proxima Sociale+2000 ŠMP)“

Návrh: Hlasovat o dvou výše uvedených variantách - jednohlasně byla odsouhlasena varianta II. Klub rezervuje částku 12 100 Kč.

h) Vánoční jarmark

Škola navrhuje termín jarmarku 7. 12. 2017 nebo 4.12.217, koordinátorka pí uč. Kučerová.

Návrh: Domluvit termín jarmarku a diskutovat o jeho tématu, resp. o určení získaných finančních prostředků - Hlasováním byl většinou hlasů schválen termín jarmarku 7.12. (12 hlasů pro, 4 proti, 3 se zdrželi).

Jednohlasně bylo schváleno, že výtěžek z jarmarku bude věnován na úpravu školní haly (nové květníky a lavičky).

Úkol: Paní Adlerová domluví s panem ředitelem a s panem architektem postup přípravných prací (příprava skici potřebné k prezentaci rodičům, schůzka s truhláři, nacenění  apod.).

i) Vylepšení květinové výzdoby v hale

Toto téma jsme otevřeli v loňském školním roce a jeho řešení se ujal pan architekt Armič-Sponza, představil první návrh a přislíbil, že v rámci svých časových možností připraví podrobnější návrh a orientační rozpočet. Na tento projekt bylo prozatím schváleno uvolnění finančních prostředků 50 000 Kč.

j) Projekt Bezpečná škola

Pan ředitel informoval, že v příštím školním roce se škola zapojí do nového projektu Bezpečná škola. Požádal Klub o zajištění spolufinancování.

Jednohlasně bylo odsouhlaseno rezervovat na spolufinancování projektu Bezpečná škola částku ve výši 15 000 Kč.

Zapsala: Vladana Adlerová