18. 1. 2016

Zápis ze schůzky Klubu přátel školy

pondělí 18.1.2016, 18,30 hod.

Přítomni:
J. Vařeka, M. Sionková, V. Adlerová, J. Armić-Sponza, M. Prunerová, L. Šimková, M. Semrádová, M. Novotná, R. Belatková, J. Fröhlichová, Z. Kadlecová, K. Frycová, K. Hladěnová, H. Janíková, L. Palkovská, T. Pourová, p. řed. Vodička

Program:

Informace o finanční situaci
Vánoční jarmark – shrnutí
Školní knihovna – další postup
Schválené aktivity
Nové návrhy na činnost
Různé

1. Informace o finanční situaci (M. Sionková)

Pozn. Zjistit, zda rodiče, kteří věnovali na výstavbu knihovny finanční dary, chtějí být uveřejněni.

2. Vánoční jarmark – shrnutí (V. Adlerová)

Letošní jarmark byl i přes náročnou přípravu a obtížné hledání dobrovolníků z řad rodičů úspěšný. Podařilo se získat 36 906 Kč, což je zatím nejlepší výsledek ze všech 4 ročníků. Rodiče velmi ocenili větší prostory, volný vestibul nové budovy a kavárnu ve školní jídelně. Ještě jednou děkujeme všem dobrovolníkům, učitelům i ostatním zaměstnancům školy.

3. Školní knihovna – další postup

V tuto chvíli máme na vybudování knihovny k dispozici 36 906 Kč z jarmarku a finanční dary ve výši 35 500 Kč. Z výše sponzorských darů můžeme snad usuzovat, že knihovna je pro rodiče atraktivním tématem, dary v takové výši jsme dosud na žádný z projektů nezískali. Klub má dále do září 2016, kdy budou vybírány další členské příspěvky, nevázané prostředky ve výši 147 423 Kč. Škola v tuto chvíli nemůže na výstavbu knihovny přispět žádnou částkou. Přítomní jednohlasně souhlasili s uvolněním částky 120 000 Kč, tj. na výstavbu knihovny můžeme použít celkovou částku 192 406 Kč.

Dále bylo domluveno, že pan architekt Armič-Sponza poptá znovu truhlářské, elektrikářské, zednické malířské práce včetně termínů (stávající orientační návrhy rozpočtů viz příloha). Po ukončení schůzky pan ředitel informoval, že pokud to bude časově, procesně, organizačně a finančně zvládnutelné, je možné udělat i podlahářské práce. V tuto chvíli převzal organizaci vybudování školní knihovny pan ředitel, který je v kontaktu s panem architektem. Klub poskytne pomoc v případě potřeby. Veškeré práce se musí vejít do výše uvedené částky 192 406 Kč.

Dále bylo předběžně domluveno, že u příležitosti otevření knihovny by Klub ve spolupráci se školou uspořádal společné setkání žáků, rodičů a učitelů s doprovodnými akcemi (kavárna, knižní burza?…).

4. Schválené aktivity

a) Nákup slunečníků
V rozpočtu Klubu je vyčleněno 15 000 Kč na nákup slunečníků k venkovním stolům. Nákup by se měl realizovat co nejdříve, aby slunečníky byly k dispozici s prvním jarním silným sluncem. Bylo domluveno, že pokud má někdo z rodičů ověřen kvalitní výrobek, dá vědět a škola si vybere vhodný typ slunečníku, ideálně v neutrální přírodní barvě a bez kloubu, aby se obsluha slunečníků nekomplikovala.

Rozměry sestavy stolu a lavic jsou 180x180cm. Hodil by se tedy např. čtverec 200x200cm. Tipy na firmy poslala pí Sionková a pí Šimková (viz níže). Paní Prunerová přislíbila prověřit možnost sponzorského dodání slunečníků.

https://www.zahradnicentrumvrkoc.cz/default.asp?nav=det&exe=6&m1=56&m2=436&m3=0&id=4139&poradi=899

https://www.zahradni-nabytek-kettler.cz/zahradni-slunecniky/


b) Dovybavení školní družiny
Zbývá vyčerpat  3 098 Kč.

c) Příspěvek na nákup odměn na 2. pololetí
V 1. pololetí bylo schváleno 15 tis. Kč, zbývá 12 712 Kč.

d) Pronájem Spolkového domu na školní akademii
V rámci grantu MČ Praha 13 Klub získal 2 000 Kč jako příspěvek na pronájem sálu. Ze svých zdrojů Klub uhradil zbývající 2 500 Kč. Spolkový dům byl pro vánoční akademii rezervován na 21.12., ale probíhající  rekonstrukce nebyla včas dokončena. Proto byla akademie přesunuta na 6.1.2016. Klub zaslal MČ potřebné dokumenty související s posunem termínu dle podmínek grantu.

e) Programy primární prevence
Klub se zavázal každoročně finančně podpořit programy primární prevence nežádoucího chování, které škola pro žáky zajišťuje. V tomto školním roce se jednalo o částku 4 000 Kč, protože škola obdržela všechny prostředky, o které žádala. Proplaceno.

f) Nákup mimočítankové četby pro 3. ročníky
Odsouhlaseno 6 000 Kč. Proplaceno 5 628 Kč.

g) Hledání sponzorů pro dodání papíru do kopírky
Na minulé schůzce Klubu projevila škola zájem o pomoc s hledáním sponzora na dodání papíru do školní kopírky. Paní Prunerová nabídla pomoc a v prvním listopadovém týdnu informovala vedení školy, že se jí podařilo kontaktovat firmu ochotnou pomoci. Pan ředitel na schůzce informoval, že škola obdržela 40 krabic papíru, což vystačí zhruba na 1/2 roku. Za zprostředkování sponzorské firmy děkujeme.

h) Nákup mimočítankové četby pro 5. ročníky (Fimfárum)
Schváleno 7 000 Kč. Proplaceno 6 292 Kč.

i) Vánoční zpívání 1. a 2. ročníků
Klub přislíbil škole pomoc s přípravou prostoru na zpívání. Koordinace se ujala paní Rozbrojová. I přes zoufalý nedostatek dobrovolníků se podařilo prostor krásně vyzdobit a připravit.

5. Nové návrhy na činnost

a) Anglická slovíčka na schody (J. Fröhlichová)

Nápad se přítomným velmi líbil, paní Sionková slíbila poptat firmu, která se zabývá podobnou výrobou

b) Stojany na kola a koloběžky (J. Fröhlichová)
Po nějaké době bylo opět navrženo probrat možnost instalování stojanů na kola a koloběžky. Pan ředitel přítomným vysvětlil své zamítavé stanovisko: v okolí školy není vhodné místo na bezpečné umístění stojanů, problémy v případě poškození nebo krádeže kol/koloběžek, morální zodpovědnost za případné úrazy žáků při cestě do školy.

6. Různé

a) Programy primární prevence na příští školní rok (p. řed. Vodička)
Vzhledem k tomu, že škola v rámci grantového řízení nedostala finanční prostředky v takové výši, aby se jí podařilo zajistit programy primární prevence v plném rozsahu, požádal pan ředitel Klub o pomoc. Finanční podpora programů primární prevence je jedním z cílů práce Klubu přátel školy, a proto přítomní souhlasili s uvolněním částky v celkové výši 15 000 Kč. Vzhledem k tomu, že proplacení této částky připadá v úvahu až v na konci tohoto kalendářního roku, tedy v období po vybírání členských příspěvků na další školní rok, nemělo by být uvolnění této částky problém.

b) Granty (M. Sionková)
Předpokládáme, že MČ Praha 13 také letos vyhlásí grantové řízení a lhůta na předložení projektů bude relativně krátká. Předběžně uvažujeme opět o žádosti na příspěvek na pronájem sálu a příspěvek na podporu celoroční činnosti. Přesně se domluvíme až po vyhlášení grantů.

Zapsala: Vladana Adlerová