28.1.2015

Zápis ze schůzky Klubu přátel školy při ZŠ Mládí, 28.1.2015, 18,30 hod.

Přítomni: J. Vařeka, M. Sionková, L. Šimková, M. Ždánský, R. Belatková, Z. Kadlecová, Š. Armič-Sponza, K. Frycová, J. Vařeková, M. Macková, J. Vodička, D. Hildebrandtová, D. Bačkovská
Program:
1. Informace o finanční situaci
2. Výtěžek z vánočního jarmarku
3. Dopis MČ Praha 13
4. Návrhy na činnost Klubu v 2. pololetí
5. Granty
6. Různé

 

1. Informace o finanční situaci (pí Sionková)

Stav pokladny k 27.1.2015  144 429,- , stav účtu k 27.1.2015   9152,- , prostředky celkem 153 581,-  (podrobněji viz příloha).

Nové návrhy a předpoklad. výše:
Olympiáda mláďat                                                                        3 500 Kč
Odměna na II. pololetí                                                                  5 000 Kč
- Na nákup odměn pro žáky v rámci II. pololetí

Rezervováno na lavice a dávkovače                                          30 692 Kč 

Ředitel školy informoval, že již proběhla jednání s MČ Praha 13 o špatném stavu školních toalet a o jejich potřebě rekonstrukce. V této chvíli by tedy nákup dávkovačů byl zbytečným výdajem. Bylo proto jednohlasně odsouhlaseno, že částka ve výši 30 692 Kč se použije na nákup lavic a stolů na školní hřiště.


2. Výtěžek z vánočního jarmarku – nákup lavic na školní zahradu, nákup dávkovačů mýdla (podklady pí Adlerová)

Zisk z jarmarku (šatna, dílny, kavárna): 30 692 Kč (loni 28 130 Kč)
Tipy na lavice:
https://www.kovo-art.cz (ocelová konstrukce, masivní dřevo, cca 4 900 Kč)
www.tomovyparky.cz (akát, dub, cca 19 400 Kč, kompletní ceník u pí Adlerové)
www.vladeko.cz (smrk, cca 5 400 Kč)

Z předložené nabídky nejlépe odpovídají představě školy a ŠD produkty KOVO ART.  Vzhledem k překvapivě nízké ceně se ale přítomni shodli, že je nutné firmu KOVO ART oslovit s dotazem, kde je možné si jejich výrobky osobně prohlédnout. Bude kontaktovat paní Vařeková.
Paní Sionková navrhla, že bude kontaktovat místní truhlárnu a výrobnu s dotazem, jaká by byla cena za výrobu na objednávku. Konečný výběr proběhne při příští schůzce Klubu.

3. Dopis MČ Praha 13 – urychlení rekonstrukce školních toalet (pí Sionková)

Na vánočním jarmarku mohli návštěvníci podepisovat dopis MČ Praha 13, v němž Klub žádá o urychlení rekonstrukce školních toalet. Zatím se podařilo získat 138 podpisů.

Dopis je připraven k odeslání. Protože někteří rodiče nebyli na vánočním jarmarku a rádi by svým podpisem tuto výzvu podpořili, bude ve vrátnici připravený podpisový arch. Toto sdělení bude vyvěšeno i na webu.

Pan Ždánský se nabídl, že v polovině února pak dopis i s podpisy předá na MČ Prahy 13.

4. Návrhy na činnost Klubu v 2. pololetí (p. Vařeka)

a) Již odsouhlasené projekty a fin. částky - Olympiáda Mláďat 

Na jaře bude pro nejmladší žáky škola znovu pořádat Olympiádu Mláďat, na niž Klub již v minulosti přispíval. Jednohlasně odsouhlasena částka ve výši 3 500 Kč na nákup medailí a odměn. 

b) Již odsouhlasené projekty bez fin. částky - Školní skalka

Odsouhlaseno podpořit školu při budování skalky na dvoře za školní budovou. Ze strany rodičů bude k dispozici cca 15 vhodných kamenů a část potřebných rostlin. Realizaci přislíbila paní Šimková. Paní Šimková v této chvíli potřebuje pouze informaci školy o finální podobě skalky. Zda na jejím dokončení se budou podílet i děti v rámci výuky – pracovních činností.

Návrh je, že dokončení skalky se může financovat z výtěžku Jarní slavnosti. Ta by se mohla uskutečnit dne 31.3.2015 v odpoledních hodinách.


c) Nově navrhované projekty
    ca) Příspěvek na nákup odměn pro žáky

V 2. pololetí bude škole předán příspěvek ve výši 5 000 Kč, stejně jako v pololetí prvním. Jednohlasně odsouhlaseno.

    cb) Vybavení školní družiny

Na minulé schůzce zástupci ŠD hovořili o potřebě doplnění vybavení. Kromě nákupu nových věcí se hovořilo také o zveřejnění výzvy pro rodiče, aby nosili do ŠD vyřazené společenské hry (jen kompletní a zachovalé).

Zástupci ŠD předali seznam potřebných věcí. Odhadovaná výše částky na zajištění potřebných věcí ze seznamu je cca 15 000,-.

Bylo odsouhlaseno, že tato částka bude uvolněna pro potřeby ŠD.  V případě, že MČ Prahy 13 i pro tento rok zveřejní granty a v jejich rámci bude možnost požádat o příspěvek pro ŠD, Klub o grant požádá. Dle výsledku grantové řízení, pak budou dodány potřebné finance. Klub přislíbil pomoc při nákupu požadovaných věcí za účelem finanční úspory.

    cc) Stojany na kola
Ze strany rodičů se opět objevil návrh instalovat na školním pozemku stojany na kola.

Ředitel školy sdělil, že by velmi rád podpořil tuto žádost a „zdravější“ způsob docházky do školy. Bohužel překážkou je nedostatečná kapacita prostoru. V prostorách před školou není možné stojany umístit, protože tyto prostory jsou volně přístupné veřejnosti a tudíž nehlídané. V prostorách za školou je málo místa. Uvnitř školy rovněž.
Také v této chvíli je nedostatečně řešen bezpečný příjezd (na kolech či koloběžkách) do školy. Ulice Mládí je v době příchodu žáků do školy velmi dopravně vytížená.

Pro tyto důvody a v této chvíli není možné instalovat na školním pozemku stojany pro kola.

    cd) Úprava vstupních prostor školy
Rodiče se často vyjadřují k vstupním prostorám školy, které působí smutně a poněkud neutěšeně. Tuto otázku jsme již v Klubu s vedením školy několikrát diskutovali. Jedním z výstupů je práce na architektonickém návrhu zásadnějších úprav, kterou sponzorsky zpracovává jeden z rodičů (podrobněji viz web Klubu). Toto řešení je však dlouhodobé. Vylepšení vzhledu by snad bylo možné dosáhnout i drobnými úpravami a instalacemi (skříňka na knihu návštěv, nové nástěnky, instalace žákovských výtvarných prací na stěny, trojrozměrné práce by mohly být umístěny na střeše vrátnice, viset ze stropu atp.).

Vedení školy tento návrh vítá. Je však nutné najít vhodný námět a formu, která nebude narušovat funkčnost prostor. Několik přítomných včetně zástupců ŠD přislíbili, že na příští schůzce předloží možná řešení. 

5. Granty 2015 (p. Vařeka)

V nejbližší době budou zveřejněny granty MČ Praha 13, o něž jsme v posledních dvou letech úspěšně žádali (mj. každoroční příspěvek na pronájem Spolkového domu na vánoční akademii, Olympiáda Mláďat, nákup knih, nákup vybavení pro ŠD).

Na základě oblastí, pro které bude grant vypsán se rozhodne, o jaké příspěvky bude Klub žádat.  Pan Vařeka bude kontaktovat pana Pardubického z MČ Prahy 13 s dotazem, kdy budou podmínky grantu uveřejněny.
Záměrem je zachovat žádosti na příspěvky na činnosti, na které jsme již žádali.

6. Různé

a) Jarní zahradní úpravy

Paní Šimková se dohodne s vedení školy o potřebných zahradních úpravách a bude Klub informovat.

b) Jarní slavnost

Jarní slavnost se v minulém roce podařila a měla velký ohlas mezi rodiči i žáky. Proto bychom rádi pokračovali i v této tradici. Předběžný termín byl stanoven na 31.3.2015 v odpoledních hodinách. Podrobnosti budeme řešit na další schůzce Klubu.


c)  Školní knihovna

Paní Armič-Sponza se dotazovala, zda její manžel má pokračovat v architektonickém návrhu školní knihovny.

Ředitel školy potvrdil, že škola má určitě zájem tento návrh dokončit včetně orientačního rozpočtu nákladů spojených s realizací.

3. Termín další schůzky Klubu

Na základě domluvy s vedením školy byl stanoven termín další schůzky Klubu na pondělí 2.3.2015 od 18 hodin. Do středy 25.2.2015 prosím zasílejte náměty, co by Klub mohl realizovat, podpořit, zorganizovat nebo o čem byste na schůzce rádi mluvili na email vladana.adlerova@me.com.


Zapsala: Jana Vařeková