5. 11. 2018

Zápis ze schůzky Klubu přátel školy při ZŠ Mládí 

ze dne 5.11.2018 v 18:00

Přítomni za Klub: předseda, místopředseda, pokladník, zástupci tříd 1.A, 1.B., 1.C., 2.B., 3.B., 3.C, 6.A., 6.B., 7.B., 9.A. a členové Klubu dle prezenční listiny

Přítomni za školu: ředitel školy

Přítomni za ŠD: vedoucí ŠD

1. Členské příspěvky a finance

Letos má Klub ke dni 5.11.2018 276 členů a od počátku školního roku jsme na příspěvcích a darech obdrželi pro činnost Klubu 111.885 Kč. Aktuální celkový stav

prostředků je téměř 177 000 Kč, bez vázaných prostředků na již dříve schválené  aktivity Klubu pak disponujeme částkou 135 050 Kč.

2. Mimořádný program schůzky - Návrh usnesení paní Martiny Sionkové (pokladník):

Výkonný výbor se rozhodl v souvislosti s vývojem naší členské základny v letošním roce 2018, kdy se nepodařilo získat kandidáty pro volené zástupce více tříd než v minulých obdobích, a to navzdory navýšení počtu členů, předložit Radě návrh upravující možnosti aktivních členů Klubu podílet se na rozhodování o běžné agendě a činnosti Klubu.
Předmětem návrhu je udělení platného hlasu každému členovi, který se účastní zasedání Rady, a to bez ohledu na to, zda se jedná o voleného zástupce třídy, či nikoli a bez ohledu na příslušnost k určité třídě, pouze však ve věcech běžné agendy, které nemění zásadní parametry fungování Klubu, jak jsou uvedeny ve Stanovách (např. rozhodování o členech Výboru, změně Stanov, výši členských příspěvků). Tyto otázky budou i nadále pouze v gesci rozhodování volených zástupců tříd, tak jak je uvedeno ve Stanovách.
V případě sporu bude mít každý člen, tedy i volený zástupce nebo člen Výboru, právo
kdykoli v průběhu daného zasedání Rady (i po proběhlém hlasování) vznést námitku, na základě které bude daná otázka znovu hlasována pouze členy Rady, tak jak je uvedeno ve Stanovách.
Věříme, že tento návrh členové Rady podpoří, abychom nejen usnadnili agendu při hlasování, ale zejména posílili práva aktivních členů Klubu ovlivňovat jeho činnost.

Návrh usnesení Rady Klubu k projednání na zasedání dne 5. 11. 2018 v 18:00 v budově školy:

“Všichni přítomní členové Klubu, kteří se zúčastní zasedání Rady, mají bez ohledu na to, zda jsou voleným zástupcem třídy, a bez ohledu na příslušnost k určité třídě, platný jeden hlas pro rozhodování ve věcech běžné agendy Klubu, které nemění zásadní parametry fungování Klubu jak jsou uvedeny ve Stanovách (např.
rozhodování o členech Výboru, změně Stanov, výši členských příspěvků). Tyto otázky budou i nadále pouze v gesci rozhodování Rady, tak jak je uvedeno ve Stanovách.

V případě sporu bude mít každý člen právo kdykoli v průběhu daného zasedání Rady (i po proběhlém hlasování) vznést námitku, na základě které bude daná otázka znovu hlasována pouze členy Rady, tak jak je uvedeno ve Stanovách. Lhůta pro podání námitky končí oficiálním ukončením zasedání Rady. Předseda nebo místopředseda Klubu, je povinen před hlasováním uvést, o jaký typ hlasování se jedná, tedy zda hlasuje pouze Rada nebo všichni přítomní členové.”

Usnesení bylo přítomnými zástupci tříd jednomyslně přijato.

3. Volba členů Výboru - statutárního orgánu Klubu pro školní rok 2018/2019

Výsledky volby:
Předseda: Jiří Vařeka
Místopředseda: Michaela Sgariboldi
Pokladník: Martina Sionková
Členové zvoleni do 9.9.2019
Jednomyslně přijato přítomnými zástupci tříd.

4. Výbor informoval o krátké návštěvě Klubu na třídních schůzkách - 

v prvních třídách za účelem informovat rodiče o chodu Klubu a o tom, že je třeba najít nového pokladníka v případě, že současný pokladník na této škole k 9.9.2019 bude končit a zároveň Klub uvítá další dobrovolníky.

5. Jarmark 6.12., 15:30-18:00 hod.

Začátek jarmarku byl posunut na 15:30, aby se stihly přípravy kavárny.

Předběžný začátek příprav: 14:00 hodin.

Prosba Klubu ke škole: Pomoc starších žáků při přebírání materiálu od rodičů z vrátnice ke skladu (7:30 - 8:00), a poté ve 14:00 ze skladu do jídelny (kavárny) a v kavárně při přípravě a úklidu prostor (18:00).
Bude 5 výtvarných dílen ve 3 učebnách umístěných v nové budově - plánek bude připraven školou, jeho vytištění a rozmístění zajistí Klub. Prosíme o zaslání plánku na mail: klubmladi@seznam.cz nebo přímo mailem místopředsedkyni Klubu.

Klub zašle odkaz s tabulkou s potřebným materiálem zástupcům tříd, ti rozešlou odkaz rodičům současně s informací, že stále hledáme také dobrovolníky do kavárny. Cca 2 týdny před jarmarkem bude rozeslána pozvánka na Jarmark.

Potřebné počty dobrovolníků ke dni 5.11.2018:

  • Kavárna: 14:00 - 18:30 - potřebujeme 7-8 dobrovolníků
  • Výtvarné dílny - dobrovolníci jsou již zajištěni.
  • Čokoládová dílna: K. Frycová., J. Sichel, D. Pantoflíčková
  • Svíčky: Adéla Šimšová + 1 (zajistí sama)
  • Svícny: Zdenka Kadlecová a dcera
  • Vařečky: Klára Vávrová a dcera
  • Stromečky: Pavla Exnerová, Mirka Novotná


6. Bylo dohodnuto téma Jarmarku,

tedy jak budou vynaloženy prostředky zJarmarku. Tentokrát bude téma “Postaráme se o zahradu”. Veškeré prostředky z výdělku jarmarku budou věnovány škole na pořízení zahradního domku k ukládání zahradního náčiní, a též k úpravě a revitalizaci a následné údržbě pozemku školy.

7. V současné době probíhá úprava haly školy 

(vedení školy a Ing. arch. Josip Armič Sponza) - Klub očekává bližší specifikaci požadavků školy na případné dovybavení těchto prostor.

8. Družina již zakoupila uzamykatelný venkovní box 

k uskladnění míčů a dalších pomůcek na venkovní aktivity, částka Klubem proplacena.

9. Je třeba zajistit zahradnickou firmu,

která by mohla provést údržbu a revitalizaci pozemku školy. Úprava pozemku by byla vítaná na konec srpna 2019.

10. Byl přesunut úkol z minulé schůzky “Odsouhlasit uvolnění částky na zahradní úpravy”

na příští schůzi Klubu po zajištění cenových nabídek na práce viz. bod 9.

11. V květnu 2019 je plánována návštěva partnerské rakouské školy. 

Návrh finanční podpory Klubu škole ve výši 15.000 Kč na dárky pro rakouské návštěvníky školy byl jednomyslně přijat.