6.11.2013

ZÁPIS ZE SCHŮZKY KLUBU PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZŠ MLÁDÍ

6.11.2013, 17,30 hod

Přítomni: Jiří Vařeka, Jana Vařeková, Vladana Adlerová, Martina Podešvová, Tamara Pourová, Martina Sionková, Klára Frycová, Adéla Šimšová, Radka Mazáčková, Štěpánka Armić-Sponza, p. řed.  Vodička

1.   Stav financí (pí Podešvová)

Zůstatek: 16 788 Kč

Členské příspěvky 2013/2014: 120 450 Kč

Závazky (schválené výdaje): 12 500 Kč

Celkem k dalším investicím: 124 738 Kč

 

Na účet Klubu MČ Praha 13 již zaslala 2000 Kč na pronájem Spolkového domu na vánoční akademii (grant, spolufinancování ze strany Klubu do 3000 Kč). Bylo domluveno, že škola zajistí fakturu za pronájem tak, aby bylo možné grant vyúčtovat ve stanoveném termínu, tj. k 18.12. Dále bylo domluveno, že škola zašle MČ Praha 13 pozvánku na akademii a bude v materiálech k akademii uvádět MČ jako finančního přispěvatele.

2. Volba nového pokladníka (p. Vařeka)

Současná pokladní pí Podešvová by vzhledem k velkému pracovnímu vytížení ráda předala svoji funkci jinému dobrovolníkovi. Na základě výzvy obsažené v dopise rodičům, který Klub rozeslal na začátku školního roku, se přihlásila paní Sionková a projevila o tuto funkci zájem.

 

Přítomní jednohlasně zvolili paní Sionkovou za novou pokladní Klubu. Paní Podešvová předá postupně všechny doklady.

3. Web (pí Vařeková)

Paní Vařeková dlouhodobě hledá spolupracovníka na správu klubového webu. Zkušenosti se stávajícím webem nejsou dobré, bylo by vhodné web přepracovat. Paní Sionková má o spolupráci na správě webu zájem.

 

Přítomní jednohlasně souhlasili s tím, že Klub přestane využívat současný web a plynule přejde na nové stránky na webnode.cz, jehož využívání je pro potřeby Klubu bez poplatků.

 

Paní Vařeková a paní Sionková připraví návrh nových stránek.

Paní Vařeková domluví potřebné formality s firmou Arit, která současný web Klubu spravuje.

4. Stručná informace o výsledcích přípravné schůzky k jarmarku (pí Adlerová)

V pondělí 4.11. se uskutečnila přípravná schůzka zástupců školy a Klubu, na které byly domluveny podrobnosti k organizaci letošního vánočního jarmarku. Schůzky se zúčasnili: p. řed. Vodička, pí zást. Matulová, pí uč. Němcová, pí uč. Kučerová, pí Adlerová, pí Pourová, pí Šimková. Bylo domluveno následující:

 

a) Jarmark se uskuteční 3.12. od 16 do 19 hodin.

b) Stánky a šatnu připraví žáci a učitelé.

c) Zástupci tříd v Klubu zorganizují ve svých třídách pomoc při prodeji a následný úklid stánku i přilehlých prostor.

d) Třídám, které nemají v Klubu svého zástupce, bude rozeslán zvláštní dopis s výzvou, aby kontaktovali svého třídního učitele, pokud budou mít zájem ve stánku prodávat. Jedná se o třídy: 3. B,  4.A, 5.B, 5.C, 7.A, 7.B, 8.A, 9.B.

e) Klub dále zajistí: obsluhu šatny, šatní lístky, výzdobu vstupních prostor, orientační šipky a nápisy, kavárnu, výtvarné dílny.

f) Škola zajistí: cedule s čísly pro orientaci v šatně, kolíčky do šatny, rozmístění stánků, orientační plánek, žáky vyšších ročníků na pomoc při úklidu lavic po skončení jarmarku.

g) Bylo domluveno, že první a druhé třídy by neměly mít stánky v jedné místnosti (mají nejvíce návštěvníků), stánky by měly být promíchané. Škola poskytne větší prostory než loni – stánky budou            v přízemí v hale a ve dvou přilehlých učebnách a dále ve dvou učebnách v prvním patře. Kavárna bude umístěna ve větší učebně v prvním patře (v přilehlé místnosti bude „sklad“), výtvarné dílny budou také         v prvním patře.

h) Klub zajistí v týdnu od 25.11. výzdobu vstupních prostor školy:

Látkový transparent nad schody (303 cm x 100,5 cm) – paní Šimšová přislíbila zjistit, možnost výroby.

Výzdoba schodiště chvojím: Paní Šimková nabídla, že zajistí potřebný materiál. Výzdobu provede pí Frycová, pí Sionková a pí Šimšová.

i) Na jarmarku bude umístěn samostatný informační stánek Klubu, kde budou k dispozici informační materiály, kontakty apod. Ve stánku bude předseda Klubu p. Vařeka. Také družina bude mít letos vlastní stánek.

j) Bylo navrženo, aby návštěvníkům byly k dispozici na zakoupené dárky papírové tašky s vytištěným logem Klubu. Přítomní se shodli  na nákupu 500 ks hnědých tašek od Litobalu. Do konce týdne se rozhodne, zda necháme vyrobit tašky s tištěným logem (cena viz tabulka) nebo zda logo budeme na tašky tisknout vlastním razítkem  – pí Frycová zjistí cenu velkého razítka, nebo použijeme samolepky – paní Šimšová zjistí možnost výroby samolepek s logem. Koordinátorem tohoto úkolu je pí Vařeková.

 

k) Prodávané dárky: dárky by měly vyrábět především děti, pokud se na výrobě budou podílet také rodiče, je třeba, aby výrobky byly vánočního charakteru. Perníčky je na stáncích možné prodávat pouze jako dekorační předměty.

l)Výtěžek z prodeje ve stáncích třídy opět použijí dle svého uvážení, získané peníze u sebe uloží buď třídní učitel nebo ten, kdo bude ve stánku obsluhovat jako poslední.

m) Výtěžek ze šatny, kavárny a dílen u sebe uloží pokladník Klubu a následně finanční prostředky předá škole.

n) Pan ředitel se pokusí zajistit zesílenou policejní hlídku před školou v době konání jarmarku.

o) Ráno v den jarmarku bude možné použít školní sklad na uložení materiálu do kavárny.

p) Kontaktní osobou za školu je ve věcech jarmarku pí uč. Kučerová.

q) Bylo navrženo zvážit pomoc dětí v kavárně.

5. Hlasování o využití výtěžku z jarmarku (p. Vařeka)

V loňském roce byl výtěžek z jarmarku (šatna, kavárna, výtvarné dílny) věnován škole na nákup sportovního vybavení. Za částku 20 775 Kč byla nakoupena trampolína, vybavení na badminton, florbal apod.

 

V návaznosti na sponzorské vybudování školního hřiště chce škola pokračovat v úpravách venkovních prostor: byly instalovány nové lavičky a odpadkový koš, v plánu jsou také zahradnické úpravy a celkové dokončení celého prostoru. Na základě diskuse na minulé schůzce Klubu zpracovala paní Šimková návrh možných dalších úprav pozemku, z něhož mj. vyplývá, že zahradnické úpravy a celkové dokončení prostoru bude třeba provádět v několika krocích dle aktuálních finančních možností.

 

Přítomní jednohlasně souhlasili s tím, že výtěžek z kavárny, výtvarných dílen a šatny bude věnován škole na pokrytí části zahradních úprav.

 

Po skončení schůzky bylo vedení Klubu informováno, že škola může uvolnit finanční prostředky na práce, které je třeba provést před začátkem zimy. Peníze z jarmarku by tedy byly určeny na jarní výsadbu, která bude realizována dle celkové získané částky.

6. Vybudování školní knihovny/modernizace vstupní haly

Před podzimními prázdninami Klub rozeslal výzvu rodičům týkající se výstavby školní knihovny a úpravy školního vstupu. Přihlásili se dva rodiče – architekti/projektanti. Schůzka těchto dobrovolníků s vedením školy, na níž bude domluven další postup,  proběhne 18.11. v 17 hod.

 

 

 

Zapsala: Vladana Adlerová