7. 11. 2016

Zápis ze schůzky Klubu přátel školy při ZŠ Mládí

pondělí 7.11.2016, 18 hod.

 

Přítomni:

J. Vařeka, V. Adlerová, M. Sionková, M. Prunerová, E. Rosenbaumová, Š. Armič-Sponza, J. Armič-Sponza, M. Ždánský, S. Skřičková, L. Palkovská, L. Šimková, R. Belatková, J. Sichel, K. Frycová, K. Hladěnová, Z. Kadlecová, M. Novotná, p. řed. J. Vodička, pí vych. D. Bačkovská, pí uč. K. Kučerová

1. Vylepšení květinové výzdoby v hale

Na minulé schůzce Klubu pan ředitel zmínil téma vylepšení květinové výzdoby v hale s tím, že pokud by rodiče měli zajímavé návrhy, rád se s nimi seznámí. Na základě této informace pan architekt Armič-Sponza zaslal několik poznámek a stručně navrhl možnosti vylepšení, např. mobilní květináče na kolečkách (lepší úklid), lehká konstrukce na pilířích mezi okny (viz obrázek) apod. Bylo domluveno, že pan architekt připraví podrobnější návrhy a orientační rozpočet. 

2. Vánoční jarmark (6.12.2016)

a) Výzdoba vestibulu: pondělí 28.11. , 8,00 hod. Přihlásily se: Z. Kadlecová, M. Prunerová, M. Novotná, D. Bačkovská, V. Adlerová. 

b) Příprava jarmarku začne 6.12. ve 14 hodin, jarmark bude probíhat od 15,30 do 18 hodin. Následovat bude úklid. 

c) Rozmístění stánků: připraví škola + plánek (prosíme opět zaslat elektronicky v předstihu). Osvědčilo se: volný vestibul s prostorem pro posezení (stolky?), kavárna v jídelně, posezení v jídelně a v přilehlé třídě, dílny ve 3 učebnách v 1. patře nové budovy, stánky tříd v učebnách v přízemí, v 1. a 2 patře nové budovy. Domluveno umístění šatny ve školní knihovně.

d) Dobrovolníci: k úspěšnému průběhu jarmarku potřebujeme dostatek dobrovolníků. Prosíme třídní učitele, aby zvážili, kolik potřebují rodičů ke stánku třídy na výpomoc. Ze zkušenosti víme, že rodiče se hlásí na pomoc u stánků tříd, ale není jich potřeba tolik. Naopak nutně potřebujeme velké množství dobrovolníků v dílnách, kavárně a šatně (každoročně obtížně sháníme potřebný počet dobrovolníků). Pí Adlerová napíše tradiční výzvu pro rodiče, aby pomohli jako dobrovolníci, zároveň bychom ale rádi požádali učitele, aby případné dobrovolníky, kteří se budou hlásit ke stánkům tříd a nebudou nezbytně třeba, směrovali na Klub, resp. pí Adlerovou. Dále prosíme zástupce tříd, aby aktivně ve třídě vyhledávali rodiče ochotné pomoci a směrovali je na pí Adlerovou. 

 

Ideální počty dobrovolníků: kavárna 9-10, šatna 4, výtvarné dílny min. 12,  pečení min. 25. S uvedenými počty je možné buď vytvořit dvě skupiny dobrovolníků, z nichž jedna připravuje jarmark a pomáhá v první půlce a druhá skupina pomáhá ve druhé půlce jarmarku a následně uklízí. Nebo uvedené počty umožňují prostřídat se v průběhu celého jarmarku a podívat se ke stánku své třídy, občerstvit se v kavárně apod. 

 

Na schůzce se již přihlásili následující dobrovolníci:

Kavárna: L. Šimková, J. Vařeka, M. Ždánský

Šatna: M. Sionková, M. Prunerová, S. Skřičková, L. Palkovská

Výtvarné dílny:

Svíčky: A. Šimšová

Korálková dílna: R. Belatková, M. Novotná

Čokoládová dílna: K. Frycová, J. Sichel, D. Pantoflíčková

Vánoční aranžmá: Z. Kadlecová, E. Rosenbaumová

Zdobení perníčků

Malovaný hrneček/lahvička s koledou

 

d) Výrobky ve stáncích tříd vyrábějí buď děti ve škole nebo doma s rodiči, není vhodné kupovat předměty v obchodě a následně je prodávat u stánku třídy. Zároveň prosíme učitele, aby nevybírali od rodičů peníze na materiál na přípravu výrobků. Rodiče by pak vlastně platili 2x (jednou za materiál, podruhé při koupi výrobku u stánku).

 

e) Finanční prostředky získané na jarmarku budou věnovány na nákup venkovních stolů a lavic a na nákup knih do školní knihovny (dle specifikací školy).

3. Finanční situace

Viz přiložená tabulka.

 

4. Realizace schválených akcí

a) Polepy na schody

Schváleno 5 250 Kč + DPH + doprava. V oslovené tiskárně nemají potřebné fonty, hledáme další možnosti. 

 

b) Programy primární prevence na letošní školní rok 

Loni schváleno 15 000 Kč, čerpání: prosinec 2016.

Letos schváleno 15 000 Kč, čerpání: podzim 2017.

 

c) Dovybavení školní družiny 

Loni schváleno a předáno 15 000 Kč. Zbývá vyčerpat 4 138 Kč.

 

d) Příspěvek na nákup odměn

Loňský rok schváleno a předáno 15 000 Kč – vyfakturováno, letošní rok schváleno a předáno 15 000 Kč.

 

e) Nákup folií do laminovačky pro školní družinu

Schváleno: 5 000 Kč, čerpáno: 4 923 Kč (100 ks A3, 800 ks A4, 500 ks A5).

 

 

f) Generální zahradní údržba

Schváleno 10 000 Kč. Údržba proběhla na konci října. Čekáme na fakturu. Schválená částka představuje polovinu celkové potřebné částky. Druhou polovinu hradí škola. 

Bylo domluveno, že pokud to bude ve finančních možnostech Klubu a školy, bude podobná zahradní úprava probíhat každoročně. Pí Šimková přislíbila pomoc i v budoucích letech.

 

g) Nákup knih pro I. stupeň

Schváleno 5 000 Kč. Pí Sichel poskytla dar ve výši 5 000 Kč, z něhož bylo  čerpáno na nákup knih 4 164 Kč. Děkujeme!

 

 

5. Grant od MČ Praha 13

a) Přiděleno 4 000 Kč na pronájem sálu na vánoční akademii, Klub schválil dofinancování (předpoklad 500 Kč). Čerpání a vyúčtování do 6.1.2017.

b) Přiděleno 5 000 Kč na celoroční činnost. Škola měla zájem o stojany na noty, pí Prunerová získala stojany sponzorsky. Děkujeme! Škola tedy zakoupila materiál na školní oslavu Halloweenu, startovní čísla a švihadla. Faktury a všechny účty budou předány pí Sionkové, která do 30.11.2016 připraví vyúčtování grantu.

 

 

Zapsala: Vladana Adlerová