9.9.2013

ZÁPIS ZE SCHŮZKY KLUBU PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZŠ MLÁDÍ

pondělí 9. září 2013 v 18,30 hod.

 

Přítomni: Jiří Vařeka, Jana Vařeková, Vladana Adlerová, Martina Podešvová, Tamara Pourová, Martina Macková, Kamila Gawliková, Věra Kudrnovská, Olga Culková, Adéla Šimšová, Lucia Šimková, Ivana Marušincová, Daniel Vítovec, Štěpánka Armič-Sponza, Radka Mazáčková, p. řed. Vodička, pí zást. Matulová, pí uč. Karvánková, pí uč. Žďárská

1. Uvítání a stručné shrnutí loňské činnosti Klubu (p. Vařeka)

Předseda Klubu p. Vařeka přivítal přítomné a předal slovo panu řediteli, který poděkoval Klubu za loňskou práci a vyjádřil podporu další činnosti. Následně předseda Klubu stručně shrnul práci Klubu v loňském roce:

V loňském roce se Klub soustředil především na finanční podporu akcí a projektů, které pořádala škola (příspěvky na odměny, materiál, pronájmy sálů), na nákup sportovního a jiného potřebného vybavení a na nákup vybavení pro školní družinu. Ve spolupráci se školou uspořádal Klub dvě akce: podzimní opravu laviček na školní zahradě a vánoční jarmark. Finanční prostředky Klub získal z členských příspěvků (cca 87 tis.), z darů (1 500 Kč), z výtěžku vánočního jarmarku (cca 21 tis.) a od MČ Praha 13 (12 tis.). V průběhu roku se postupně ustaloval způsob komunikace. Zástupci tříd se v průběhu roku sešli na společné schůzce 7x, osvědčilo se také elektronické hlasování o akutnějších záležitostech. Při akcích, kdy bylo třeba oslovit všechny rodiče, rozesílal Klub prostřednictvím třídních učitelů informační dopisy – tato forma se osvědčila.

 

2. Volba vedení Klubu (p. Vařeka)

Předseda informoval o loňské volbě vedení Klubu:

Na počátku loňského školního roku zvolili zástupci tříd vedení Klubu: předseda p. Vařeka, místopředseda pí Adlerová, pokladník pí Podešvová, revizor pí Pourová.

V informačním dopise, který Klub před schůzkou rozeslal rodičům, byla uveřejněna výzva, aby se do práce Klubu přihlásili rodiče se zkušeností z oblasti účetnictví, vyhledávání finančních zdrojů, PR a rodiče ochotní starat se o klubový web. Tato výzva se bohužel nesetkala s ohlasem, mezi novými zástupci tříd není žádný rodič s potřebnou kvalifikací. Spolupráci při vyhledávání vypisovaných grantů a sestavování potřebných žádostí nicméně opět přislíbila paní Hladíková.

Proto v následné volbě vedení Klubu zástupci tříd hlasovali o stejném složení vedení Klubu, jaké bylo v loňském roce, tj.  předseda: p. Vařeka, místopředseda: pí Adlerová, pokladník: pí Podešvová, revizor: pí Pourová. Celkový počet zástupců tříd: 15, přítomno při hlasování: 14, pro: 13, zdržel se: 1.

 

Pozn.: Po ukončení schůzky se dodatečně přihlásil k účasti na práci Klubu ještě zástupce 2.C.

 

3. Finance (pí Podešvová)

Zůstatek v pokladně: 2 800 Kč

Zůstatek na účtu: 26 985 Kč

Finanční závazky fixní (viz body 4 a, b, c, e, f, g): 23 194 Kč

Celkem k dispozici k 9.9.2013: 6 591 Kč

Pozn.: Vybrané členské příspěvky na školní rok 2013/14 (k 24.9.2013): 118 250 Kč

4. Plánované letošní akce (p. Vařeka)

Klub má z loňského školního roku následující finanční závazky:

a) Dokončení projektu Společně nás baví svět

Klub od MČ získal příspěvek 8000 Kč na nákup zařízení, vybavení a spotřebního materiálu pro školní družinu. Do této chvíle bylo utraceno 7306 Kč. Klub v loňském školním roce odhlasoval spolufinancování projektu ve výši 5000 Kč na nákup papírů a tonerů pro zajištění plného provozu školní kopírky.

Pan ředitel informoval, že papíry a tonery byly škole dodány sponzorsky rodiči (v reakci na loňskou výzvu ze strany Klubu), a navrhl, aby odhlasovaná částka 5000 Kč byla použita na nákup dalšího vybavení pro školní družinu. Důvodem je, že ve školní družině bude instalován nový systém zvonků a finanční prostředky, které na ně budou použity, budou chybět při nákupu družinového vybavení. S tímto řešením zástupci tříd souhlasili. Veškeré zbylé finanční prostředky (5694 Kč) předá pí Podešvová škole. Peníze je třeba vyčerpat do pátku 20.9.2013, faktury a účty (vystavené na Klub přátel školy) je třeba předat pí Podešvové nejpozději 23.9.2013, neboť uzávěrka grantu je již 30.9.2013.

b) Dokončení projektu Vánoční akademie 2013

Klub od MČ získal 2000 Kč na pronájem sálu na vánoční školní akademii (peníze budou připsány na klubový účet měsíc před realizací akce). Klub odhlasoval spolufinancování do výše 3000 Kč. Vyúčtování projektu je třeba připravit do 18.12.2013.

Zástupci školy informovali, že Spolkový dům je na vánoční akademii již rezervován, a to na 17.12.2013 od 9 hodin ráno do večera. Paní Podešvová připomněla, že vzhledem k datu uzávěrky projektu (18.12.) je třeba včas zajistit fakturu za pronájem sálu.

Zástupci školy dále požádali, aby se Klub podílel na organizaci vánoční akademie. Pomoc bude potřeba především v sále: večer bude rozdělen do dvou částí s přestávkou. Dále bylo navrženo zvážit možnost vybírat dobrovolné vstupné.

Bylo domluveno, že Klub dopisem osloví rodiče se žádostí o pomoc při organizačním zajištění akademie. Rodiče, kteří se přihlásí, by se sešli se zástupci školy a společně by domluvili vše potřebné. Návrh dopisu sestaví pí Adlerová do konce září 2013.

c) Podpora školní koncepce primární prevence rizikového chování

V loňském roce Klub přislíbil škole spolufinancování projektů v dané oblasti ve výši 6000 Kč. Důvodem je vůle zainteresovat rodiče do dané problematiky, umožnit plnou realizaci všech zamýšlených programů a také přispět k úspěšnosti nových školních žádostí o granty v této oblasti (grantová politika spolufinancování ze strany rodičů vítá). Pí uč. Karvánková zjistí, jakým způsobem budou programy hrazeny (hotově, převodem) a způsob platby následně domluví s pí Podešvovou.

d) Podpora soutěžních činností žáků, např. hrazení startovného

V minulosti byla na tuto položku odhlasována částka 5000 Kč na rok. Praxe ukázala, že skutečná potřeba je mnohem menší (za loňský rok cca 600 Kč). Zástupci tříd odsouhlasili, že Klub bude i nadále tuto oblast podporovat, a to dle aktuální potřeby.

e) Příspěvek na nákup odměn v rámci různých akcí

V loňském roce bylo na tuto položku určeno cca 7000 Kč. Škola ze svých prostředků použila navíc dalších cca 5000 Kč. Přítomní zástupci tříd odsouhlasili, že Klub v prvním pololetí tuto oblast podpoří zálohovou částkou 5000 Kč. Předání zálohy škole a její vyúčtování zajistí pí Podešvová.

f) Správa klubového webu

Za loňský rok bylo na tuto položku třeba cca 1500 Kč. Zástupci tříd se shodli, že obdobou částku je třeba v prostředcích Klubu rezervovat.

g) Účetní

Vzhledem k tomu, že se dosud nepodařilo získat rodiče – účetního, bude Klub i nadále využívat služby externí účetní, která má zkušenosti s vedením účetnictví občanských sdružení a jejich grantů. Dle zkušeností z loňského školního roku je na její odměny třeba rezervovat částku cca 2000 Kč.

 

5. Další plánované akce

a) Vánoční jarmark a výroba kalendáře (pí Adlerová, pí Vařeková)

Na základě zkušeností z loňského roku se letošní jarmark bude konat již na začátku prosince, v úterý 3.12. Zástupci tříd i školy se shodli, že loňské pojetí jarmarku může být i letos zopakováno, tj. stánky tříd s výrobky dětí (s výtěžkem třídy naloží dle svého uvážení), kavárna (opět se pokusíme zajistit veškeré vybavení sponzorsky, výtěžek bude určen na konkrétní investici, která bude dopředu známa), výtvarné dílny (opět se pokusíme zajistit vedení dílen ze strany rodičů, výtěžek bude určen na konkrétní investici, která bude dopředu známa). Přípravy jarmarku se rozběhnou na začátku října (výzva rodičům se žádostí o organizační a materiální pomoc, přípravná schůzka se zástupci školy apod.).

Dále se hovořilo o návrhu vyrobit školní kalendář (vybrané kresby dětí), jehož prodej by mohl přinést další finanční prostředky. Zástupcům tříd byly předloženy následující informace o cenách (kalendář s 12 listy, 170 gKM  + 1 list zadní bez potisku, 300gKM, spirálová vazba po kratší straně. Je třeba dodat kompletních 12 listů, tj. list s kresbou, kalendáriem a grafikou):

Vzhledem k těsnému výsledku hlasování (účastnilo se 13 zástupců tříd, pro: 7, proti: 6) byla tato otázka odložena k pozdější diskusi.

b) Školní knihovna (pí Vařeková)

Škola již dlouho zamýšlí vybudování multimediální knihovny, proto bylo s vedením školy domluveno, že se Klub letos pokusí napomoci realizovat tento záměr. Prvním krokem je zpracování adekvátních projektů a finančních odhadů, s nimiž by Klub mohl žádat o granty a sponzorské dary. Proto pí Vařeková ve spolupráci s pí Adlerovu připraví dopis, kterým Klub osloví rodiče s výzvou, aby se přihlásili rodiče ochotní sponzorsky zpracovat projekt, ideálně ve dvou variantách: v minimálně finančně a stavebně náročné variantě a v náročnější variantě, která by mohla zahrnovat úpravu přilehlého vstupního prostoru školy.

6. Návrhy dalších akcí

a) Příspěvek na materiál a odměny na projektový den „Evropský den jazyků“ (pí zást. Matulová)

Dne 26.9. škola opět pořádá projektový den „Evropský den jazyků“ a uvítala by finanční příspěvek na potřebný materiál a odměny v celkové výši 2000 Kč (barevné papíry 2x200 ks: 400 Kč, velké čtvrtky A3 - 200 ks: 320 Kč, papíry bílé - 500 ks: 500 Kč, odměny: 780 Kč). Zástupci tříd s touto částkou souhlasili. Předání finančních prostředků a jejich vyúčtování zajistí pí Podešvová.

b) Palačinkový běh (pí zást. Matulová)

V březnu příštího roku se opět uskuteční tzv. Palačinkový běh. Škola by uvítala pomoc ze strany rodičů – dodání palačinek. Zástupci tříd souhlasili, podrobnosti budou domluveny po Vánocích. 

c) Úprava školních pozemků (p. řed. Vodička)

Pan ředitel navrhl další bod – vzhledem k tomu, že během prázdnin bylo sponzorsky vybudováno školní hřiště, bylo by hezké, kdyby i okolní pozemky byly více upraveny. Bylo by vhodné provést odborné zahradnické úpravy, u školního hřiště instalovat police na odkládání aktovek (při venkovním pobytu dětí ve školní družině), instalovat lavičky pro čekající rodiče. Zástupci tříd se shodli, že připraví v tomto směru výzvu pro rodiče. Paní Šimková nabídla pomoc při návrhu potřebných zahradnických úprav.

d) Odměny pro žákyně - ilustrátorky projektu Ornita (pí uč. Karvánková)

Paní učitelka Karvánková navrhla odměnit 7 žákyň, které v rámci projektu občanského sdružení Ornita vytvořily v loňském školním roce a o prázdninách velmi zdařilé ilustrace pro informační panely o životě ptáků. Panely budou instalovány na zahradě školy. Přítomní zástupci tříd souhlasili s nákupem dárkových poukázek na výtvarné potřeby v celkové ceně 3500 Kč. Paní učitelka Karvánková nabídla, že poukázky zajistí. Bylo domluveno, že poukázky jménem rodičů předá žákyním zástupce Klubu při slavnostním otevření instalace panelů.

Zapsala: Vladana Adlerová